Japon Mucizesinin Sırları

Japon Mucizesinin Sırları

DEVLET-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Japonya’da devlet bürokrasisi, özel sektörü aşağılamayan, aksine onu özendirmek için elinden gelen her çabayı gösteren, anlayışlı, yardımcı, ileri görüşlü, bilgili kimselerden oluşur. Çok defa devlet^, yatırımları ile özel sektörün çalışmalarını daha etkin hale getirir.

GÜMRÜK KORUMA DÜZENİ
Japonya dışsatım mallarına son derece düşük bir vergi oranı uygulamakta ve buna karşın dışalım mallarına oldukça yüksek bir vergi yüklemektedir.

SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ KISINTI
Japonya, brüt toplumsal gelirinin yalnız yüzde 0.9’unu savunma harcamaları için kullanmaktadır. Gelecekte bu harcamaların bir oranda, artacağı fakat, herhalde , yüzde 2’yi geçmeyeceği söylenmektedir.

TARTIŞMAYA AÇIK TOPLUM
Japonya’da sanayiciler, işadamları, araştırma kuruluşları sürekli olarak birbirleriyle ilişki kurmaktadırlar. Yeniliklerden, araştırmalardan birbirlerini her an haberli kılmaktadırlar.

SÜREKLİ YENİLEŞME

Modası geçmiş ya da ekonomik yönden değer kaybına uğrayan makineler, hemen daha ileri bir teknikle çalışan, daha verimlileri ile değiştirilir.

GİRİŞİM GÜCÜ
Büyük miktarda borçlanmaktan çekinmeyen Japon karakteri, ekonomik başarının ana öğelerinden biridir. Borç yükü, girişimciyi daha çabuk ve daha gayretli çalışmaya zorlamaktadır.

ARTIRIM EĞİLİMİ
Dünya’da en yüksek kişisel artırım eğilimi Japonya’dadır. Elde edilen gelirin hemen hemen yüzde 18’i artırılmaktadır. Böylece yatırım için büyük bir sermaye birikimi oluşmaktadır. Bu miktar Federal Almanya’da yüzde 12, ABD’de yüzde 7 dolaylarındadır.

MİLLİYETÇİLİK DUYGUSU
Japon ulusu çoşkun bir gayretle bütün dünyaya yeteneğini, zekâsını, yapıcılığını kanıtlama heyecanı içindedir. Her konuda egemen olan bu düşünce, Japon ulusunun üstünlüğünü ortaya koymak tutkusundan kaynaklanmaktadır.

EĞİTİM İÇİN HARCAMALAR Japonya’da her bin kişiden 7,1 ‘i yükseköğrenim yapmaktadır. Japonya’da yüksek öğrenimin geniş halk katmanlarına yayılabilmesi için çok büyük yatırımlar yapılmaktadır.

TEKNOLOJİ AKTARIMI
Teknolojik alanda büyük araştırma kurumlan kurmuş olmasına karşın japon sanayii dış gelişmeleri sürekli olarak izlemekte ve uygulamaktadır. Halen Japonya yılda yaklaşık 195.000 patent anlaşması yapmaktadır.

YÜKLEME VE BOŞALTMA KOLAYLIKLARI
Japonya öteki ülkelere göre daha donatımlı, daha uygun koşulları olan limanlara sahiptir, örneğin; ithal edilen ham demir cevheri doğrudan doğruya gemilerden yüksek ergitme fırınlarına boşaltılabilir.

DEVLETİN DIŞSATIMA YARDIMI
Devlet dışsatımı geliştirmek için, elinden gelen yardımı yapmaktadır. Dışsatımı özendirmek için desteklemeler, düşük vergiler uygulanmaktadır.

ESNEK DEVLET PLANLAMASI
Beş yıllık planlar değişmez, buyurucu nitelikte olmaktan çok, çeşitli olasılıklara açık bir biçimde düzenlenmiş olup, yalnızca genel ilkeleri gösterir. Bunun yanı sıra, düzenleyici ve teşvik edici önlemleri içerir.

TARIMSAL ALANLARDAN GÖÇ
Japonya’da da köyler boşalmakta ve kentler devleşmektedir. Çünkü tarım alanında çalışan işçilerin ücretleri sanayi işçilerine göre oldukça düşüktür.

DIŞSATIM GELİRLERİNİN ARTIŞI
Dışsatım gelirleri brüt toplumsal gelirin yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı tahmin edilmektedir.

GENİŞLEYEN DÜNYA PAZARLARI
Son yıllarda Japon sanayiini frenleyen engeller yavaş yavaş ortadan kalkarken, dünya pazarları da umulmadık bir gelişme göstermiştir. Böylece Japonya,dışsatımını dışalımının kat kat üstüne
rıkarmavı hacarmictır

Yorum yazın