James Maitland LAUDERDALE

Klâsik Ekolün gelişme devresinde orijinal fikirleri ve tezleri ile ün yapmış bir İngiliz politikacısı ve iktisatçısıdır.
1759 -1839 yıllarında yaşamıştır.
Avam ve Lordlar kamaralarında uzun yıllar hareketli bir parlamento faaliyeti göstermiştir.
Adam Smith’tn görüşlerini tenkit etmiştir. Gelir Vergisi sisteminin sakıncaları üzerinde dur-muştur. Kıymeti emeğin yarattığına dair Klâsiklerin ileri sürdükleri fikirleri eleştirmiş ve fayda yaklaşımını tahlillerde ihmal etmemek gerektiğini savunmuştur.
Ayrıca aşırı tasarrufun etkilerini incelemiştir. Aşırı Tasarruf Teorisinin öncüsü durumundadır.
(Bk; Keynes sistemi).

Yorum yazın