Jacques NECKER

Fransız maliyecisi ve devlet adamıdır.
1732-1804 yıllarında yaşamıştır.
isviçrede doğmuştur. Fransaya yerleşmiştir. Bankacılıkta başarılı bir kariyer yapmıştır. Fransız Doğu Hindistan Kumpanyasına direktör olmuş ve Cenevreyi Pariste temsil etmiştir.
Yazılarında Fizyokratları ve Turgot’yu eleştirmiştir. Merkantilizm’ ve Colbert’i savunmuştur.
Fransız hükümetine önemli miktarlarda kredi açmıştır. 1776 da devlet hizmetine girerek Hazine Müdürlüğü ve Maliye Genel Müdürlüğü yapmıştır. istikraz tahvilleri çıkartmış, mali reformlara girişmiş ve halkın güvenini kazanmağa çalışmıştır.
Rakipleri entrikalarla kral’ın gözünden düşürmüşlerdir. 1781 de, Compte Rendu başlığı ile Fransanın mali durumunu açıklayan bir inceleme yayımlamış, istifasını vermiş ve İsviçredeki topraklarına çekilmiştir.
1787 de Parise dönmüştür. O tarihte Fransa- nın mâliyesini yöneten Calonne ile alenî bir tartışmaya girişmiş ve sürülmüştür.
1788 de On Altıncı Louis kendisini Devlet Bakanlığına ve Maliye Genel Müdürlüğüne tayin etmiştir. Halk, onun iktidara dönüşünü memnunlukla karşılamış ve alkışlamıştır. Etats- GânĞraux’nun toplantıya çağrılmasını istemiştir. Düşmanları onu azlettirince, halk ayaklanmıştır.
Kral onu yeniden vazifeye çağırmıştır. 1790 da. bir defa daha istifasını vererek Fransadan ayrılmıştır.
Bir iktisatçı olarak benimsediği fikirler. Fizyokratların ve Adam Smith’in uyandırdıkları yeni akıma tepki teşkil etmekteydi. Necker’in önemi Fransa mâliyesine yaptığı hizmetlerde. Fransanın malî durumunu gizlilikten kurtararak ihtilâl ortamını hazırlamasındadır.
(Bk; Turgot).

Yorum yazın