İYİMSER AKIM

Klâsiklerin bir koludur.
Bu ekol, iki Fransız iktisatçısı tarafından temsil edilmektedir: Jean – Baptiste Say ve Frédéric Bas~ ti at.
iyimser Ekol. Malthus un ve Ricardo’mn kötümser görüşlerine fikir alanında belirmiş bir tepkidir.
İyimser Ekol mensupları Azalan Randımanlar Kanununun. Rant Kanununun. Nüfus Teorisinin ve konjonktür krizlerine konulan teşhislerin tenkitlerini yapmışlardır. Teknolojik ilerlemenin insanlığı refaha götüreceğine inanmışlardır. Ücretlerin asgarî geçim seviyesi civarında dalgalanacağını ve çalışanlara gerçek refah sağlayacak seviyeye çıkamı- yacağını ileri sürenlere katılmamışlardır.
Almancası : optimistische wirtschaftsethische Auffassung.
Fransızcası : courant optimiste français.
İngilizcesi : French classical economists.
(Bk; Jean – Baptiste Say, Frédéric Bastiat).

Yorum yazın