İŞYERİ

hizmet akdi çerçevesinde işin yapıldığı yeri ifade etmektedir. Ancak işletme ve müessese deyimleri kadar geniş ve teknik bir anlam taşımamakta, daha ziyade işçi ile işveren arasında hukuki ilişkilerin cereyan ettiği çerçevoyi göstermektedir.
işyeri kavramı sadece iş Kanunu bakımından değil, sosyal sigortalar, sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt hakları açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Gerçekten işyerinde cereyan eden bir kaza, hangi sebepten ileri gelirse gelsin, iş kazası olarak kabul edilmektedir. Sendikalar işkolunda kurulabileceği gibi, işyeri seviyesinde de kurulabilirler ve aynı çerçeve içinde toplu sözleşme yapabilirler. Grev sırasında işçilerin işyerini terketmeleri, işyerinde grev oylaması istemeleri, işçilere karşı lokavt hakkını kullanan işverenin işyerinde faaliyeti büsbütün durdurması işyeri kavramının iş hukukumuz bakımından ne kadar önem taşıdığını açıkça göstermektedir.
931 sayılı iş Kanunumuzun 1 inci maddesinde işyerinin sınırları çizilmeye çalışılmıştır, önce işyerinin basit bir tarifi yapılmış ve nişin yapıldığı yeren işyeri denilmiştir. Bu tarifin uygulamada yeterli olmadığını anlayan kanun koyucu aynı maddenin ikinci fıkrasında işyerinden sayılan yerleri ve araçları da işyeri kavramına dahil etmiştir.
Gerçekten Kanunumuza göre işin niteliği ve yü- rütümü bakımından işyerine bağlı olan yerler, yani asıl işyerinin İktisadî bakımdan tamamlayıcısı durumunda bulunan kısımlar aynı işyerinden sayılmaktadır.
Ayrıca işçilerin dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi eklentileri işyerinden kabul edilmektedir. Buralarda teknik anlamda üretim faaliyeti cereyan etmemekle beraber, kanun koyucu işçilerin çalışma ve yaşama şartlan bakımından bu yerleri işyeri dışında tutmayı uygun bulmamıştır.
Nihayet işyerine bağlı araçları da kanun koyucu işyerinden saymıştır.. Eski İş Kanunumuzda tasrih edilmeyen bu husus birçok haksızlıklara.yol açmakta idi. Araç deyimi sadece nakil araçlarına inhisar etmemekte, grayder, seyyar vinç gibi üretim araçlarını da ifade etmektedir.
Almancası : Arbeitsstelle, Arbeitsplatz.
Fransızcası : atelier.
İngilizcesi : work – shop; work place.
(Bk; işkolu).

Yorum yazın