İŞVEREN SENDİKALARI

sermaye sahiplerinin işçiler ve kamu tüzel kişileri karşısında müşterek mes- lekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacı ile kurdukları teşekküllerdir.
Bilindiği gibi çok sayıdaki emek sahiplerinin bir araya gelmesi zamanla güçlü bir işçi sendikacılığına yol açmıştır, iktisaden güçlü, fakat sayıca nisbeten az olan işverenlerin de kendi aralarında birleşmeleri, işçiler karşısında meslekî menfaatlerini korumaları demokratik düzenin tabiî bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Öte yandan yasama ve yürütme organlarının işçiler lehine aldıkları tedbirler karşısında sermayenin hak ve menfaatlerini korumak bakımından da işveren sendikalarına çeşitli görevler düştüğü anlaşılmıştır.
Bununla beraber hiç bir ülkede işveren sendika- cılığı işçi sendikacılığı kadar sınıf bilincine dayan- mamıştır. Bu yüzden birçok ülkede işçi sendikaları arasında rastlanan siyasî veya felsefî bölünmeler işveren sendikalarında görülmemektedir. Esasen işveren sendikacılığı işçi sendikacılığı gibi İktisadî ve sosyal bir zorunluğun eseri olmadığı gibi, işverenler arasındaki rekabet de işveren sendikacılığını güçleştirmektedir. Mamafih yukarıda da belirtildiği gibi işçiler karşısında bir güç haline gelebilmek, başta hükümet olmak üzere bütün kamu tüzel kişilerinin işverenlerle ilgili kararlarını etkileyebilmek için işverenler sendikalaşma yoluna başvurmuşlar-dır.
Memleketimizde işveren sendikaları çok kısa bir maziye sahip bulunmaktadır. Gerçekten 1961 Anayasasının kabulüne kadar işverenler sendikacılık alanında hiçbir varlık gösterememişlerdir. Yeni Anayasada sosyal devlet ilkesinin kabulü, emek sahiplerine geniş hak ve özgürlüklerin tanınması işveren çevrelerinde de sendikalaşma hareketini u- yandırmıştır. Netekim 1962 senesinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İstanbul’da kurulmuş,. sonradan genel merkezini Ankara’ya nak- letmiştir.
1970 de adı geçen Konfederasyona bağlı 19 üye sendika ve toplam olarak 1130 işveren üye mevcuttu. Küçük işletmelerin hâkim olduğu ülkemizde işveren sendikacılığının çok yetersiz kaldığı söylenebilir. Diğer taraftan işverenlerin mensup bulundukları yarı resmî kuruluşlar olan ticaret ve sanayi odaları sermaye sahiplerinin İktisadî menfaatlerini koruma hususunda teşebbüslerde bulunmaktadır.
Almancası : Arbeitgeberverband.
Fransızcası : syndicat patronal, syndicat d’employeurs.
İngilizcesi : employer’s association.
(Bk; sendikalar).

Yorum yazın