Franz von PAPEN

harcamaları arttırarak işsizlikle mücadele edilebileceğini Keynes’ten önce düşünmüş devlet adamıdır.
1879-1969 yılları arasında yaşamıştır.
Esas mesleği askerlikti. Birinci Dünya Savaşı başlangıcında. Amerikada geniş ve başarılı bir casusluk ve sabotaj örgütü kurmuştur. Batı cephesinde tümen kurmay başkanlığı yapmıştır. Türk Ordusunda müşavir olarak hizmet etmiştir. Mütarekeden sonra politikaya vgirmiş ve Başbakan olmuştur. Hitler’n ilk kabinesine Başbakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Viyana Büyük Elçiliğine tayin edilmiş ve Avusturya ile Almanya’nın birleşmelerini hazırlamıştır. Uzun yıllar Büyük Elçi sıfatile Ankarada bulunmuştur.
Bir Türk dostu idi.
Von Papen’in Başbakanlığı, Almanyada işsizliğin had safhaya vardığı yıllara rastlamıştır. Bu devlet adamı. İktisadî buhranı hafifletici bir tedbir olarak kredilerin genişletilmesini, sanayie malî yardım yapilmas/nı ve devlet .siparişlerinin çoğal tılmasını teklif etmiştir. Arttırılacak harcamaların öz miktarlarını kat kat aşacak gelir doğurucu etkisi olacağını düşünmüştür. Von Papen kabinesi. 14 Haziran 1932 ve 4 Eylül 1932 tarihleri arasında çıkardığı kararnamelerle, bu maksada bir milyar Reichsmark’tan fazla ödenek bağlamıştır.
Von Papen’in İktisadî hayatı canlandırmak üzere düşündüğü formül doğru idi. Ancak işsiz sayısı altı milyonu aşkın olan bir ülkede iktisat tarihinin kaydettiği en şiddetli bunalıma 1 milyar Reichsmark’lık bir harcama ve kredi hacmi. yeterli bir doz teşkil etmekten uzaktı.
Nasyonal Sosyalistler iktidara gelince, aynı tekniği büyük dozlarla ve planlı tertiplerle uygulayarak işsizliği yenmişlerdir.
Amerika Birleşik Devletlerinde de, Von Papen’in fikrini andıran bir metodla İktisadî durgunluğa karşı tedbirler alınmıştır.
Keynes‘u Genel Teorisi. Von Papen’in giriştiği tecrübeden dört yıl sonra yayımlanmıştır.
(Bk; John Maynard Keynes. Keynes sistemi, çarpan, yatırım çarpanı. New Deal, Dr. Schacht, konjonktür buhranları, gelir politikası, Rodbertus, Ferrara).
PAPI (Ugo), yayınlarının hacmi bakımından en pro- düktif iktisatçılardan biridir. İtalyandır.
1893 de doğmuştur.
Messina. Pavia ve Roma Üniversitelerinde profesörlük etmiştir. Tarım ve konjonktür konularındaki çalışmalarile tanınmıştır.

Yorum yazın