Frank William Taussig

dış ticaret problemleri üzerindeki çalışmalarile tanınmış bir Amerikalı iktisatçıdır.
1859- 1940 yılları arasında yaşamıştır.
Akademik kariyerine 1882 de Harvard’da başlamıştır. 1896 da. Ücretler ve Kapital ve 1911 de. İktisat Prensipleri adlı kitaplarını tamamlamıştır. Eserlerinde, teori ile olayları bir arada incelemeğe önem vermiştir.
İlk Cihan Savaşma rastlayan yıllarda, milletlerarası İktisadî meselelerle uğraşmağa başlamıştır. Gümrük rejimlerini tahlil etmiştir. Harp sonunda, Amerikanın dış ticaret anlaşmalarını hazırlamağa yardımcı olmuştur.
1915 de Gümrük tarifeleri ve 1927 de Milletlerarası Ticaret hakkında iki önemli eser çıkarmıştır.
Dış ödeme hesaplarının aktifi kabaran ülkelerde daima fiyat yükselişi olamıyacağım belirten ilim adamlarından biri de, Taussig’dir. Bu
iktisatçıya göre, ihracat ve ÜÖVİZ gelirlerindeki artışı milletler ya daha çok ithalât yaparak veya yatırımlarını genişleterek kullanmaktadırlar. Klâsiklerin bahsettikleri otomatik denge, birçok hallerde, altın deplasmanlarına dahi lüzum kalmaksızın teessüs edebilmektedir.
(Bk; Klâsik Dış Ticaret Teorisi, dış ödemeler bilânçosu).

Yorum yazın