François PERROUX

Fransız iktisatçısıdır.
1903 de Fransada doğmuştur.
Paris Hukuk Fakültesinde ve Collège de France’da profesörlük etmiştir.
1944 de. Tatbikî İktisadî Bilimler Enstitüsünü kurmuştur.
Harp öncesi çağının Fransada büyük ümit bağlanan ilim adamlarındandı. Fikirleri teori alanında çalışanları etkilerdi. Tahlillerinin derinliği ve çalışma kapasitesi hayranlık uyandırırdı, iktisadı tanıtmağa ve yaymağa matuf hareketlerde, ani- matör rolünde görünürdü.
Ancak kulağındaki arıza, onu adetâ bir fildişi kulede çalışmalarını yürütmeğe sevketmiştir. Zamanla sosyolojiye kaymıştır.
Alman iktisatçılarının çalışmalarını Fransızlara duyurmuştur. Viyana Ekolünün önemini tanıtan tahliller yapmıştır. Kıymet sorunu üzerinde yıllarca emek vermiştir. Keynes ve diğer Anglo-Sak- son iktisatçılarına ait fikirleri Fransızca literatüre sokmuştur.
İktisadî tahlillerin makroekonomi ötesine taşarak makrokozmik terimile ifade edilebilecek derecede yayılmağa namzet olduğunu belirtmiştir.
.Hâkim Ekonomiler, Büyüme Uçları. Hâkimiyet Etkisi ve Strüktür Teorilerini kurmuştur.
T arı m reformları. Kapitalizm, sendikacılık, otarşi ve ekspansiyon konularında eserler vermiştir. Millî gelir ve millî muhasebe alanlarında ışık tutucu araştırmalar yapmıştır.
(Bk; hakimiyet etkisi, millî muhasebe).

Yorum yazın