Emlak vergisi nedir

Emlak vergisi , bir servet vergisi türüdür. Ancak, servetin hepsini değil, gayrimenkul ve gayrimenkul ile ilgili hakları vergilendirmektedir. Bu itibarla Emlâk Vergisini bir kısmi servet vergisi olarak görmek-de mümkündür.

Servet, gelirden ayrı olarak bir İktisadî gücü temsil ettiği için, çağımızda bütüniyle vergiye tâbi tutulmak istenir. Fakat henüz ileri derecede sanayileşmemiş memleketlerde servetin bütün unsurlarını kapsayan bir servet vergisi tatbiki çok güç olduğu için kısmî servet vergileriyle yetinilmekte ve Emlâk Vergisi bu kısmî mükellefiyetlerin genellikle en önemlisini teşkil etmektedir.

Emlâk vergisi, diğer kısmî servet vergileri gibi esas itibariyle objektif bir vergidir. Zira bu vergilerle mükellefin gerçek İktisadî gücünü gözönün-de bulundurmak, dolayısiyle vergiyi şahsîleştirmek mümkün değildir. Bununla beraber, iktisadi güce bir dereceye kadar tesir eden baz» unsurlara -mülkün değeri, mahiyeti, kullanılış şekli gibi- dayanarak mükellefiyette bazı farklılaştırmalar yapmak ve böylece vergiyi bir parça şahsîleştirmek imkânı vardır.

Emlâk Vergisi mevzuu, gayrimenkul mülkiyeti ve ona bağlı haklar olmakla beraber, genellikle emlâkin gelirinden ödenir. Zira bu vergi esas itiba-rile, mülkiyetin tasfiyesine sebebiyet vèrecek derecede yüksek oranlarda tatbik edilmez. Ancak, bizzat irat sağlamayan gayrimenkul 1er aynı mükellefiyete tabidir. Bu gibi hallerde vergi.mükellefin diğer kazançlarından ödenir. Bu itibarla çağdaş top-lumlarda tatbik edildiği şeklile Emlâk Vergisi, servet dağılışındaki farklılığı azaltıcı bir etkiye genellikle sahip bulunmamaktadır. Ancak emlâki iradından müstakil olarak vergilendirmek suretiyle, mülk sahibi olmanın maliyetini arttırmaktadır. Bu itibarla vergi, çağımız toplumlarında. ayrıca bir genel servet vergisi yoksa. İktisadî sebeplerle olduğu kadar sosyal sebeplerle de arzulanmaktadır.

Türkiye’de 1970 yılına kadar Arazi Vergisi ve Bina Vergisi adiyle iki ayrı vergi tatbik edilirken. 1970 te 1319 sayılı kanunla bu iki vergi kaldırılmış, yerlerine Emlâk Vergisi konmuştur. Emlâk Vergimiz, biri bina, diğeri arazi ve arsa olmak üzere iki temele oturmaktadır. 1972 çıkartılan 1610 sayılı kanunla. Emlâk Vergisi sistemi değiştirilmiş ve ek hükümlerle tamamlanmıştır.

Emlâk Vergisinin Türk vergi sistemi bakımından getirdiği en büyük yenilik, matrahın mükellef tarafından beyan edilmesidir. Matrah mülkün rayiç değeri olarak tanımlandığı için verginin değişen İktisadî şartlara intibakı sağlanmış ve randımanının devamlı şekilde yükselmesi yolu açılmıştır.

Almancası ; Grur\d-und Gebaudesteuer. Fransızcası : impôt foncier.

İngilizcesi : Property Tax.

(Bk; Arazî Vergisi, Bina Vergisi).

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın