Durumsallık Kuramı Nedir – Durumsallık Yaklaşımı Nedir

Durumsallık Kuramı Nedir – Durumsallık Yaklaşımı Nedir

Bu kuram yönetsel süreçlerde en uygun ve doğru yolun tek olmadığı, bu nedenle yönetim için tek bir modelin geçerli olmadığı tiklinden hareket etmektedir. Buna göre, her kuruluş belirli biı lakım yönetsel ve örgütsel koşullarda ve onu çevreleyen değişik ortamlarda (çevrelerde) faaliyette bulunur. Bu nedenle, örgütün içinde yaşadığı koşullara ve ortamın durumuna göre en uygun bir modelin seçilmesi ya da geliştirilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Durumsallık kuramı, kendinden önce pek moda olan sistem yaklaşımının soyut kavramlardan oluşan genelleştirilmiş model ve varsayımlara dayandığını, bu nedenle soyut kavramları savunan yazarların kargaşalara yol açtığını ileri sürmektedir. Bu arada gerçekçiliği savunan bazı düşünürler de, sistem yönetimi ilkelerinin her durum ve koşulda geçerli olmadığını ispat etmişlerdir. Böylece, 1970 li yıllardan itibaren soyut kavramlar terkedilerek uygulamada örgütsel faaliyeti etkileyen zorlukları, güç dengelerini ve baskılan araştınp ortaya çıkararak buna uygun gerçekçi bir yönetim modeli kurulmaya başlanmıştır.

Böylece örgütlerin yönetiminde sadece klasik kuramların katı kurallan ve varsayımlanya da sistem yaklaşımının soyut ve genel ilkeleri ile çözüm arama yöntemleri terkedilmiş, yerine durumsallık ya da koşu/sa/M yaklaşımı dediğimiz, her organizasyonun kendi iç koşullarını, ortamını, personelini özelliklerini ve teknolojisini dikkate alan bir yaklaşım kullanılmaya başlanmıştır.

[Alm. Situationâle TheorieiFr. Théorie de contingence] [İng. Contingency theory]

Yorum yazın