Durgunluk Teorisi Nedir

Durgunluk Teorisi Nedir

Durgunluk teorisini öne sürmüş olan iktisatçılar, yatırımda uzun dönemli eksiklik tezine ağırlık vermektedirler. Kapitalist ülkelerde tam istihdamı sürekli olarak sağlayacak net yatırım oranının kendiliğinden oluşmasına neden alacak kuvvetler mevcut değildir. Net yatınm ekonomik sistemdeki değişme ve gelişmenin bir sonucudur. 19. yy’da yıllık yatırım oranı çok yüksekti, çünkü demiıyollan gibi devrimci teknolojik ilerlemeler, yeni topraklann kapitalist ülkelere açılması ve süratli nüfus artışlan net yatı-nmı olumlu etkilemekteydi. 20. yy’ın başlamasıyla bu gelişme faktörlerinde temel değişmeler görüldü. Nüfiıs artışı ciddi bir şekilde yavaşlamaya başladı ve bir süre senrâ sıfira kadar indi. Yeni toprakların kapitalist ülkelere açılması devam etse bile eski hızını kaybetmiş bulunuyor. Teknolojik değişmte ve geliş-meyse, az da olsa eski hızını kaybetmiştir ve diğer iki faktörün kayıplannı telâfi edecek durumda değildir. Üstelik olgunluk dönemine varmış olan sanayi ülkeleri yıllık tasamıf oranlannı muhafaza etmişler, hatta artırmışlardır. Bu nedenle işsizlik üzerindeki baskı çoğalmış bulunuyor. Durgunluk tezine göre, tek başına tüketim net yatınm oluşmasına yeterli değildir. Tüketim belirli bir düzeye yükseldikten sonra, bu düzeyin devam etmesi için aşınan sermayenin amortisman yoluyla değişmesi yeterlidir. Bu bakımdan yeni tasarruflara gerek yoktur; amortisman karşılık hesaplarındaki birikim buna yetmektedir. Dolayısıyla, yeni tasarruflar yatınm olanaklan bulamayacaktır.

Yorum yazın