Dövize Çevrilebilir Mevduat Nedir

Dövize Çevrilebilir Mevduat Nedir – Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesabı

Dövize çevrilebilir Türk Lirası mevduat hesapları ilk kez 1967 yılında sistemimize girmiştir. DÇM hesa|> lan, yurt dışında çalışan işçiler, serbest meslek sahipleri, müstakil iş sahipleri ve kendilerine Türkiye’den döviz gönderilmek suretiyle yurt dışında daimi ve geçici görev yapanlarla, dışarda yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye’ye getinnek zorunda olmadıkları, TC Merkez Bankası nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizler karşılığında, döviz işlemleri yapmaya yetkili bankalarda. açtınlabilir.

DÇM hesaplannın düzenlenmesi, Türk ekonomisinin gereksinmelerine ve Türkiye’nin dış borçlanmada benimsediği ilkelere göre zaman zaman farklılık göstermiştir.

DÇM hesaplannın özellikleri şunlardır:

1) Bu tür mevduat hesabı açanlar, döviz olarak yatırclıklan tutarları diledikleri zaman yine döviz olarakya da cari kur üzerinden TL karşılığını almak hakkına sahiptirler.

2) Bu hesaplara faiz tahakkuk ettirilir. Dışarda yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına açılacak hesaplara, Avrupa para piyasasında uygulanan faiz oranlarına ek olarak, hesabın vadesine göre değişen faiz farkı (spread) verilebilmektedir.

Yurt dışında çalışanlar adına açılan DÇM hesap-lanna, Türk Lirası vadesiz ve vadeli tasarruf mevduat hesaplanna uygulanan faiz oranlan esas alınarak, faiz tahakkuk ettirilmektedir.

3) Faizler, istenildiğinde tasarruf tarihindeki kur üzerinden dışanya transfer edilebilir.

4) Bu hesaplardan çekilen Türk Liralan geri ya 11-nlamaz, hesaplara Türk Lirası tevdiatta bulunulamaz.

İlk uygulanışında tüm DÇM hesaplanna kur garantisi tanınmışken son düzenlemelerle dışarıda yerleşmiş gerçek ve tüzel kişiler tarafından açtırılan

DÇM hesapları için kur garantisi kaldınlrruştır. Günümüzde yalnız yurt dışında çalışan işçiler, serbest meslek sahipleri, müstakil iş sahipleri ve kendilerine Türkiye’den döviz gönderilmek suretiyle yurt dışında görev yapan kişilere ait DÇM hesaplan kur garantisine sahiptir.

Kur garantisine sahip hesaplarda, hesabın açılışı ile hesaptan çekilişler arasındaki dönemde meydana gelen kur değişikliklerinden doğan fark devlet taralından üstlenilmektedir.

Dışanda yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ait DÇM hesaplan limite tâbi tutulmuştur: Söz konusu kişilerin 1 Mart 1978 tarihi itibariyle bankalarda mevcut DÇM hesaplan ilgili bankalar için bir sınır oluşturur.

Dışanda yerleşik kişilere ait DÇM hesaplannın geri ödenmesindeki güçlükler nedeniyle, bu tür döviz borçlannın ödenmesinin makul bir süre için ertelenmesi politikası benimsenmiştir. Dışanda yerleşik tüzel kişilerce açılmış olup da vadeleri uzatılmış ya da geri ödeme taksitleri 1 Ocak 1981 tarihinde sona erecek DÇM hesaplan ile ilgili borç erteleme anlaşması 29 Ağustos 1979 tarihinde Londra’da imzalanmıştır. Bu erteleme anlaşması ile yaklaşık 2.1 milyar Dolar tutannda döviz borcu 3 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıllık vadeye bağlanmıştır. Ertelenen DÇM hesaplanna uygulanacak faiz oranı, genelde LIBOR (London Internbank Offered Rate) + %1 3/4 olarak belirlenmiştir.

Erteleme kapsamına giren DÇM hesaplan, TC Merkez Bankası tarafından devralınmıştır. TC Mer-kez Bankası na devredilen DÇM hesaplan, Merkez Bankası mevduatı olarak bankalarda tutulmakta olup, bunlann TC Merkez Bankası na geri ödenmesi,1 Aralık 1982 tarihinden başlamak ve 1 Kasım 1985 tarihinde sona ermek üzere, 36 aylık eşit dilimlerden oluşan bir itfa tablosuna bağlanmıştır.

Yorum yazın