Döviz Tayınlaması Nedir

Döviz Tayınlaması Nedir

Genel olarak tayınlama, arz yetersizliği karşısında fiyat değişmelerinin arz – talep dengesini sağlayamadığı ya da böyle bir dengelenmenin çeşitli nedenlerle arzu edilmediği durumlarda başvurulan bir tahsis yöntemidir. Döviz taymlaması da, bu anlamda, dövizin talep edenler arasında idari kararlarla dağıtılmasıdır. Tayınlama diğer mallar için nadiren başvurulan bir dağıtım – tahsis yöntemi olduğu halde, döviz taymlaması, özellikle sürekli dış ödeme açığı veren ülkelerde, adeta sürekli bir uygulama haline gelmiştir.

Döviz tayınlaması, döviz kazançlarının belli bir merkezde toplanması, döviz tahsislerinin yine bu merkezden kamu otoritesinin tercih ve kararlarına göre yapılması şeklinde uygulanır. Böylece döviz arzı, özellikle de döviz talebi kontrol altında tutulmakta, dış ödeme açıklan ve döviz kurunun muhtemel hareketleri denetim altına alınmaktadır.

Döviz tayınlaması uygulamasında farklı amaçlara ve kullanım alanlanna tahsis edilecek döviz miktarları, kamu otoritesinin tercihlerine göre belirlenir. Gerçekte bu , ithalât ve diğer döviz harcamalannın kontenjanlar, kotalar vb. şeklinde düzenlenmesiyle eş anlamlı bir uygulamadır. Bu nedenle, döviz tayınlamasının temelinde uluslararası ticaretin sınırlanmasına yönelik eğilim ve kararlann yattığı söylenebilir. Ancak, döviz taymlaması tüm döviz ödemelerine yönelik olduğu için daha kapsamlı ve etkili bir uygulamadır.

Yorum yazın