Döviz Pozisyonu Nedir Nasıl Hesaplanır

Döviz Pozisyonu Nedir – Döviz Pozisyonu Nasıl hesaplanır

20 Eylül 1974 tarihli ve 15012 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karar a ilişkin (Seri 1, No: 4) tebliğ ile Türkiye’de ticaret bankalarına döviz pozisyonu tutma yetkisi verilmiştir.

Türkiye’de ticari ve ticari olmayan her türlü kaynaktan sağlanan dövizler, mülkiyeti kime ait olursa olsun, Maliye Bakanlığının emrindedir. Ancak bakanlık, kambiyo muameleleri yapmaya ve döviz bulundurmaya yetkili özel ve tüzel kişileri belirleyebilir ve genel olarak kendi adına yetkilerini kullanabilecek mercileri tespit edebilir.

İşte bu hükümden hareketle uygulamaya konulan döviz posizyonu tutma yetkisi, müsaade edilen limit çerçevesinde yetkili bankalann resen yapacağı döviz işlemlerini kapsar.

Başlangıçta sözkonusu limit 25 milyon Dolar olarak tespit edilmiştir. Ancak 3 Haziran 1982 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan (Seri I, No: 4/8) tebliğ ile bu sınır kaldırılmış ve bankalara bir önceki yılda ihracat ve görünmeyen işlemlerden sağladıkları döviz girdilerinin % 10 una kadar döviz pozisyonu tutma hakkı tanınmıştır. Aynı tebliğ ile bankalara döviz ve efektiflerin en az yüzde 20’sini Merkez Bankası na devretmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Döviz pozisyonu tutmaya yetkili bankalar (yeni tebliğe göre Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası, Devlet Yatınm Bankası, İller Bankası, Turizm Bankası, Çay-Bank dışında kalan, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli tüm bankalar) satın aldıkları dövizler ile pozisyon dışındaki döviz tevdiat hesap-lannda biriken dövizleri kullanırken depo hesabı açabilecekler, kurye kredisi kullanabilecekler, kendileri ya da müşterileri adına arbitraj yapabilecekler dir. Söz konusu bankalar aynca kendi aralannda yapacaklan döviz alım satımlannda kurlan serbestçe saptayabileceklerdir.

Yorum yazın