DÖRT AĞUSTOS KARARLARI

DÖRT AĞUSTOS KARARLARI, Türkiye’nin iktisat rihînde yer almış yüksek oranlı bir DEVALÜ YON’dur.

1952 – 1958 yılları arasında, iç piyasada şid îenen enffâsyon baskısı. 4 Ağustos 1958 Deval yonu ile. sonuçlanmıştır.

Türk ekonomisinde. 1952 den itibaren karakterli talep enflâsyonu hızlanmıştır. Ban çekli – çeksiz mevduat ve ufaklık hacmi, 1

1958 arasında 3 milyar 27 milyon liradan yar 942 milyon liraya çıkmıştır.

îç harcamaların kabarması ve fiyatların yükselmesi, ihracatı tıkamıştır. 1953 de 396 milyon dolar tutan ihracat, 1958 de 245 milyon dolara inmiş-tir.

İthalâtın daralması, memlekette mal darlığı baş-göstermesine sebep olmuştur. Birçok ihtiyaç maddeleri, piyasalardan çekilmiştir. Karaborsacılık, yayılmıştır. Ma! sıkıntısı dolayısiyle Türkiyeden Yok-istan diye bahseden yabancı gazetecilere dahi rastlanmıştır.

Mal piyasasındaki darlık, sermayeleri spekülâsyon alanlarına kaydırmıştır.,.özellikle altın ve gayrimenkul spekülâsyonu, 1958 yaz aylarına doğru ölçüsüz derecede kızışmıştır.

İktisadî durumun sarsılması, hükümeti Dört A-ğustos kararlarını almağa sevketmiştir.

Dört Ağustos Kararları gereğince;

Bir DEVALÜASYON yapılmış ve döviz kurları yükseltilmiştir. Dolar fiyatı 280 kuruştan 9 liraya çıkartılmıştır. Ancak bütün „ihracatçılar kur farkıfı-dan derhal ay m derecede istifade ettirilmemiş, ihracat mallarına göre değişen bir prim sistemi uygulanmıştır.

İthalâtı beslemek ve askıdaki borçları konsolide etmek üzere 359 milyon dolar tutan dış kredi anlaşmaları imzalanmıştır.

Banka kredilerine. 1958 haziranındaki duruma göre bir tavan çizmeğe teşebbüs ediimışıir.

Dört Ağustos* Kararlarını.-, sonuçları, şöyle özetlenebilir:

i) O tarihlerde, ihracat maddelerinin talep elâstikliği zayıftı, ihracat mallarının düşük talep elâstikliği ve bütün maddelere aynı kur farkının uygulanmaması, satış hacminde beklenen gelişmeleri gerçekleştirmemiştir’. Döviz kuflkrr % 321 yükseltildiği halde, % 45 civarında bir ihracat artışı sağlanabilmiştir.

ii) Spekülâsyonun kızıştığı aylarda, banka kredileri mal darlığı yüzünden geniş ölçüde altına ve gayrimenkuUere bağlanmıştı. Dış krediler sayesinde ithalâtın açılması üzerine, piyasada altına ve

ayrimenkule bağlanmış paraları tekrar iikid duru-a getirmek ihtiyacı belirmiştir.

Eski kurlarla 315 milyon dolarlık ithalâta göre yarlanmış piyasa düzeni, yeni kurlarla ve 470 mil-on dolara yükselmiş bulunan ithalâtı finanse ede-ilmekte zorluk çekmiştir. Piyasada, şiddetli bir //-idite sıkıntısı başlamıştır.

Kredilere 1958 Haziranı düzeyinde tavan çizmek şebbüsü piyasa sıkınüsını büsbütün artırmıştır,

ii) Likidite sıkıntısı, spekülâsyonu durdurmuştur, ın fiyatları düşmüştür. Gayrimenkul piyasasında, yrı muntazam dalgalanmalar olmuştur. Spekülâsyon humması kızıştıığı vakit para önün-n kaçarcasına pahalıya altın ve gayrimenkul alan-zarara uğramışlardır. Özellikle tasarruf erbabı, külâsyon hareketine geç katıldığından, altın fi-arındaki düşme ve gayrimenkul piyasasındaki ksizlikler onları daha fazla etkilemiştir.- …
iv) Döviz kurlarının % 321 gibi rekor sayılabilecek fahiş bir oranda değişmesi, ithalât maliyetlerini yükseltmiştir.

Moneter talep enflâsyonu devalüasyonla beraber durmuş, fakat yerine yüksek dozlu maliyet enflâsyonunun etkileri kaim olmuştur.

v)’ Likidite sıkıntısı ve maliyet enflâsyonu, piyasaya inatçı vekısîr bir durgunluk getirmiştir.

Dört Ağustos Kararlariyle beraber. Türk ekonomisi tesirlerini beş yıl hissettirecek uzun depreş-/onlardan birine girmiştir.

vi) Din kavgaları hariç, tarih boyunca hiçbir olay fiyat istikrarsızlıkları kadar sosyal düzeni sarsma-

•mıştır.

Dört Ağustos Kararlarının doğurduğu maliyet enflâsyonu pahalılık cereyanını hızlandırmış ve kalkınma hızının yavaşlaması dolayısile pahalılığın hayat şartlarına etkisi büsbütün kuvvetlenmiştir.

Dört Ağustos Kararlarını izleyen aylarda memnuniyetsizlik havası yurda yayılmış, sosyal ahenksizlikler su yüzüne çıkmağa başlamış, siyasî gerginlikler huzur kaçırıcı dereceye erişmiştir.

(Bk; devalüasyon. Yedi Eylül Kararları, para kıymeti, moneter talep enflâsyonu, maliyet enflâsyonu, On Ağustos Kararları).

Yorum yazın