Döner Sermaye Nedir

Döner Sermaye Nedir

Devletin ticari ve sınai nitelikteki iktisadi işletmeleri genellikle özerk bütçeli olarak yönetilmekteyse de, belirli bir kısmı da genel bütçe içinde yönetilmektedirler. Piyasa malı özelliğinde üretimde de bulunan söz konusu kamu kuruluşlanna işçi ve uzman çalıştırmak, malzeme satın almak gibi ihtiyaçlannı karşılamalaeı amacıyla döner sermaye tahsis olünabilmektedir. Genel bütçe içinde idare olunan hastane, mesleki okullar, darphane, gibi kuruluşlann belirtilen nitelikteki faaliyetlerinde etkinlik sağlamak için bunlara döner sermaye verilmektedir.

Söz konusu kuruluşlara, genel bütçeden bir defe için döner sermaye verilmektedir. Bunlann mal ve hizmet üretimleri sonucunda sağladıklan paralar döner sermayeye gelir olarak kaydedilmektedir. Bu kuruluşlann harcamalan da gene döner sermayeden yapılmaktadır. Buraya başlangıçta tahsis olunan ödenek, diğer normal ödeneklerde olduğu gibi yok olmamakta; gelir-gider akımı içinde devamlı olarak kullanılabilmektedir. Faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirleri de genel bütçeye değil döner sermayeye gelir kaydedilmekte; böylece ilgili kamu kurulunca sermayenin tekrar tekrar kullanılması imkânı doğmaktadır. (Bkz. Bütçe Dışı Kamu Sektörü, Özerk Bütçe).

Yorum yazın