Dolaylı Vergi Nedir


Dolaylı Vergi Nedir

Dolaylı-dolaysız vergi ayınmında çeşitli kıstaslar kullanılmaktadır. Söz konusu kıstaslan dolaylı vergiler açısından ele almak mümkündür.

Bir kıstasa, devamlı bir vergi yeteneği göstermeyen ve bıı vönü itibariyle geçici konulardan alman vergiler dolaylıdır. Örneğin, emlâk gelir vergilerinde konuda bir devamlılık varken gümrük vergisinin konusu devamlı değildir. Bundan dolayı, aynı nite1 likte bulunan gümrük vergisi, tüketim vergileri gibi vergiler dolaylı vergi kabul edilmektedir.

Diğer bir kıstas yansıma ile ilgilidir. Buna göre kanuni vergi yükümlüsü ile vergiyi nihai olarak yüklenen aynı kişiler değilse, vergi dolaylı bir vergidir. Söz konusu vergi fiyat mekanizması yoluyla kanuni yükümlüden bir başkasına yansımıştır. Gümrük satış, tüketim vergilerinde kanuni vergi yükümlüsü, ödemiş olduğa vergiyi -şartlann uygun olması halinde- fiyatlara ekleyerek bir başkasına yansıtma imkânına sahiptir. Hatta kanunkoyucu söz konusu vergiler için yansımayı kolaylaştıncı hükümler de getirebilir.

Dolaylı-dolaysız vergi ayınmında kullanılan bir başka kıstas da verginin gelir ve servete ulaşmada araç kullanıp kullanmadığıdır. Vergiler sonuçta gelir ya da servetten ödenecektir. Buna göre gelir ya da servete dolaylı olarak ulaşan vergiler dolaylı vergi kabul edilmektedir. Satış, gümrük tüketim vergilerinde gelir ya da servete dolaylı yoldan ulaşılmaktadır. Tekel maddelerinden alman vergilerde üreticinin ödediği vergi, toptancı ye perakendeci yoluyla tüketicinin gelirine ulaşır. Bu yönüyle söz konusu vergiler dolaylı vergi olarak kabul edilmektedir.

Yorum yazın