Doktrin Nedir

Doktrin Nedir

Genel anlamıyla belirli bir bütünlüğü olan, sistemleşmiş ve güncel yaşama geçirilmeye, gündelik yaşamda uygulanmaya çalışılan görüş ve düşüncelerin toplamına verilen isimdir. Doktrinle ideoloji arasındaki temel fark, doktrinin uygulama yanının ağır basması, ideolojinin ise, salt felsefi düzeyde kalabilmesidir.

Gene doktrinle ilişkili bir diğer temel kavram, kuramdır. Kuramla doktrin arasındaki fark da; kuramın ispatlanabilir yanının ağır basmasına karşın, doktrinde ağır basan yönün sırasında varsayımlar olmasıdır.

Zaten doktrin sözcüğünden kaynaklanan ve hemen tüm dillerde aynı anlamda kullanılan doktri-ner sözcüğü, o kişinin savunduğu görüşün bilimsel bir biçimde isbatlanabilir olmasından çok, inanca dayanması ve katı bir biçimde, bağnazca savunulmasıdır.

Toplum bilimlerinde doktrin genellikle, yaklaşık görüşleri savunan ve irdeleyen düşünürlerin görüşlerine toplu olarak verilen addır. Örneğin iktisatta Klasik Doktrin, Neoklasikler, Friedmancdar, toplumbilimlerinde Sofistler vb. gibi.

Yorum yazın