Doğrusal ekonomiler

DOĞRUSAL EKONOMİLER, teriminin kapsadığı ö-nemli konular şunlardır:

Oyun Teorisi.

Input-output analizi.

Doğrusal Programlama.

a) Oyun Teorisi’nin kurucuları John von Neumann ve Oskar Morgenstern’d\r.

Neumann’m Oyun Teorisi hakkındaki ilk kitabı.

1928 de yayımlanmıştır. Neumann ve Morgens-tern’in 1944 de tamamladıkları Oyunlar Teorisi ve İktisadi Davranış adlı eser ise. bu konuda yeni ufuklar açan bir aşamayı gerçekleştirmiştir.

Oyun Teorisi askerlikte, politikada, sporda. İktisadî planlamada ve firma stratejisinde birçok problemlere ışık tutmaktadır .Bu teori, karşı tarafın stratejisine göre ortaya çıkabilecek durumları tahlil etmek ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmek olanağını kazandırmıştır.

b) Input – output analizi, W. W. Leontief’\n eseridir. Leontief. kapalı bir ekonomi modelinde input – output analizini 1936 da yapmıştır. Teorisinin dış ilişkileri de kapsayan genişletilmiş ve geliştirilmiş şekli, 1941 de tamamlanmıştır.

Input – output analizleri belirli nihaî talep matrislerine göre muhtelif üretim kademelerinde faaliyetin programlanmasına ışık tutan bir tekniktir. İktisadî seferberlikte. İktisadî büyümenin planlanmasında, firma faaliyetinin programlanmasında ve çeşitli feasibility çalışmalarında input – output analizlerinden yararlanılmaktadır.
c) Doğrusal Programlama, kullanılabilir kaynakları ne şekilde planlayarak ve nasıl bir faktör bileşimi seçerek bir faaliyet alanında en olumlu so nucun alınabileceğini anlamağa yarayan bir matematik tekniğidir. Doğrusal Programlama’ya Matematik Programlama da denilmektedir.

Doğrusal Programlama tekniğini andıran uygulamalara eski çağlardan beri rastlanmaktadır. Ancak bu konuda İlmî çözüm yollarını gösteren araştırmalar ve teorik çalışmalar, ikinci Dünya Savaşı esna sında önem kazanmış ve o tarihten beri gelişerek devam etmiştir.

Doğrusal Programlama konusunda ilk önemli aşamayı gerçekleştirmiş ilim adamları arasında George B. Dantzig ve John von Neumann zikredilebilir.

Almancası : linear e Ökonomie.

Fransızcası : économies linéaires.

İngilizcesi : linear economies.

(Bk; Doğrusal Programlama. Oyun Teorisi. Oyun Ağacı, Input – output analizi)

Yorum yazın