Doğal Düzen Nedir

Doğal Düzen Nedir

Bu kavramı ilk kez l5.yy’ın ikinci yarısında Fransa’da Fizyokratlar kullanmıştır. “Fizyokrasi”, doğal düzen bilimi ya da tarımı tek üretim kaynağı kabul eden doktrin olarak tanımlanmıştır. Bu doktrin, 1450-1750 yılları arasında egemen olan, iç ve dış ekonomik ilişkilerde devlet müdahalesine ve himayesine yer veren Merkantilizme karşıt bir görüş olarak doğmuştur.

Doğal düzen, İlâhi bir düzendir. Gücünü Tanrıdan alan, doğal yasalann egemen olduğu bu düzende kişiler çıkarları yönünde eylemde bulunma özgürlüğüne sahiptirler. Devlet taralından yürürlüğe konan hukuk düzeninin ve hükümetlerin aldığı kararlann doğal düzenle bağdaşması, toplumun zenginliği ve kişilerin refahı açısından zorunludur. Bu anlayışta doğal düzen özel mülkiyet ve serbest girişime dayandığından, devlet müdahalesi olmadan kendi kendine kurulmakta ve işlemektedir. Devlete düşen görev ise, iç ve dış güvenliği sağlamak eğitim ve bayındırlık hizmetlerini yönetmektir.

Doğal düzenciler tarım kesiminde kişisel mülkiyet ve üretim özgürlüğünün yanı sıra, tarımsal ürünlerin ticaretinin de serbest olmasını öngören şu genel kuralı koymuşlardır: Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler…

Ekonomi biliminin kurucusu sayılan İngiliz iktisatçı Adam Smith, Fizyokratların ortaya attığı doğal düzen ve doğal yasalann varlığı görüşünü kabul etmiştir. Ancak A. Smith, bu yasalan belirleme ve açıklama görevinin ekonomi bilimine düştüğünü ileri sürmüştür. Kanısına göre, doğal düzenin işleyişini belirleyen egemen faktör kişisel çıkardır.

Yorum yazın