Diyagram Nedir

Diyagram Nedir

İstatistik bilgilerin şekillerle temsil edilmesinde kullanılan ve genelde grafik olarak adlandırılan şekil ve cetvellerden harita ve resim türünde olmayanlar diyagram olarak tanımlanmaktadır.

Diyagramlar,

a) Noktalı diyagramlar,

b) Bölümlü alan diyagramları,

c) Çizgi ve sütun diyagramları

olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir. Bunlardan noktalı diyagramlarda daire ya da kare gibi şekiller içine gözlemlerle orantılı sayıda nokta konulması ile istatistik seriler yansıtılabilmektedir. Bölümlü alan diyagramları, bir dairenin parçalara bölünmesi suretiyle, özellikle milli gelirin, toplam vergilerin, bütçe gelir ve harcamalarının ya da ithalât ve ihracatın dağılımını göstermekte yaygın olarak kullanılmaktadır. İstatistikte en yaygın kullanım alanına sahip olan çizgi ve sütün diyagramlarında ise X ve Y eksenlerinin oluşturduğu alan üzerinde gözlemlerle orantılı olarak yatay ve dikey sütunlar ya da birleştirilmiş çizgiler yardımıyla seriler temsil edilmektedir.

Diiyagramların hazırlanmasında toplanmış olan bilgilerle ilgili bazı ayrıntılar kaybolabilmektedir. Ancak, gerek çok sayıda sayısal değeri ana hatlarıyla ve kolay anlaşılır biçimde belirtebilmelerinden, gerekse seriler arasında kıyaslama yapma olanaklarını artırmalarından ötürü diyagramların istatistikte önemli yeri vardır.

Yorum yazın