Dış Ticaret Rejimi nedir

Dış Ticaret Rejimi nedir – Dış Ticaret Rejimleri
Ülkenin dış dünya ile sürdürdüğü ekonomik ilişkilerinde egemen olan temel yaklaşımı ve bu yaklaşım paralelinde oluşturulan ekonomi politikalarının tümünü ifade etmek için “dış ticaret rejimi” terimi kullanılmaktadır. Kamu otoritesi, çeşitli amaçlarla, uluslararası ekonomik ilişkileri doğrudan düzenlemek özendirmek sınırlandırmak ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilme biçimlerini belirlemek amacıyla bir dizi önlem uygular. Bu önlemlerin bütünü, ülkenin uluslararası ekonomi politikasını ya da -aynı anlamda kullanılmak üzere- dış ticâret rejimini oluşturur. İlk bakışta dış ticaret rejimi salt mal akımlarını düzenlemeye yönelik önlemleri içeren dar kapsamlı bir politika yaklaşımı olarak düşünülebilir. Ancak ülkenin dış ekonomik ilişkileri salt mal ticareti ile smırlı değildir. Mal akımlarının yanı sıra uluslararası hizmet, sermaye ve işgücü akımlan ile tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde temel olgu olan döviz kurunun saptanması ve ödeme kurallannın belirlenmesi de ülkenin dış ekonomik ilişkilerinde önemli yer tutar. Tüm bu işlemleri birbirinden bağımsız düşünmek yanlış olur. Bu nedenle, genellikle dış ekonomik ilişkiler bir bütün olarak algılanır ve tümüne yönelik düzenlemeler aynı yaklaşım çerçevesinde oluşturulur. Bu düzenleme, dış ticaret rejimi olarak bilinir.

Dış ticaret rejimleri, temel karakteri itibariyle iki değişik görünüm alabilir: Bunlardan birincisi liberal karakterli rejimlerdir. Liberal karakterli ticaret rejimlerinde uluslararası ekonomik ilişkiler müdahalesiz bir serbest piyasa ortamında gerçekleştirilir. Dış ticaret rejimlerine egemen olabilecek ikinci yaklaşım ise müdahaleciliktir. Müdahaleci rejimlerde dış ekonomik ilişkiler kamu otoritesinin aldığı önlemlerle güdümlenip yönlendirilir. Kamu otoritesi dış ekonomik ilişkilere dış ödemelerdeki dengesizliği gidermek amacıyla müdahale edebileceği gibi iç sanayii koruma, üretimi özendirme, talep yapısını değiştirme, ekonomi de kendine yeterliliği sağlama gibi amaçlarla da bu yolu seçebilir. Müdahaleci ticaret rejimleri, kotalar ve ithal yasaklanndan oluşan miktar kısıtlamalan, gümrük tarifeleri, vergi ve sübvansiyon önlemleri, kambiyo kontrollan ve uygun bir döviz kuru politikasını içeren bir bütünlük içinde dış ticareti ve diğer uluslararası ekonomik ilişkileri yönlendirir.

Yorum yazın