Devri Hareketler

Devri Hareketler

Marksist teorinin anahtarlanndan biridir. Marksizme göre, emekçilerin kendilerini sömürmeye çalışan kapitalistin bu çabalanna engel olduklarını ya da kârlılık yüzdesinin aşağı yukarı sabit kaldığım kabul etsek bile, artık değerin varlığı ve ücretlerin geçim seviyesine adeta yapışık olması kapitalist sistem içinde yeni bir çelişmenin doğmasına sebep olacaktır. Buhran (başka bir deyişle depresyon), kapitalist düzene özgü kuvvetlerin kaçınılmaz bir ürünüdür.

Yine Marksizme göre, yeni makineler kullanmak ve f-anayi bireyinin çıktısını (output) artırmak için kapitalist işverenin üzerinde rekabet koşullannın yarattığı sürekli bir baskı vardır. Adı geçen bireyde karar verme yetkisi yalnızca ona ait olduğu için de, yeni makineler alabilecök durumdadır. Emek istihdam şekillerini de değiştirebilir. Böylelikle sanayi bireyindöki sürecin bütün unsurlannı eşgüdümle-yerek (koordine) ürünlerin daha büyük hacimde çıktısını sağlar. Bütün Kapitalist işverenler aynı baskıya açık olduklanndan, üç aşağı beş yukan hepsi aynı politikayı izlerler. Bu durum, tek tek düşündükleri takdirde, bütün sanayi bireyleri için son derece akılcı ve doğru bir yöntemdir. Gelgeleljm toplumdaki tüm sanayii bir bütün olarak düşünürsek -ki böyle düşünmek gerekir- toplam çıktı ve toplam piyasa alış gücü arasında eşgüdümü sağlayacak unsurlann bulunmaması sebebiyle sanayiin içinde bulunduğu koşullar hızla anarşiye döner.

Yorum yazın