Devlet Muhasebesi Nedir

Devlet Muhasebesi Nedir – Devlet Muhasebesi Ders Notları – Devlet Muhasebesi Kitabı

Devletin yapmakla yükümlü olduğu kamu faaliyetlerine ilişkin gelir ve giderlerin muhasebesidir.

Devletin ekonomik faaliyetleri genişledikçe devlet muhasebesi de genişlemekte, ticari muhasebeye yaklaşmaktadır. Önceleri devlet muhasebesi yalnızca bütçede yer alan gelir ve gider hesaplannı kap>sarken, günümüzde devletin borç ve alacaklan ile malvarlığını gösteren bir muhasebe haline gelmiştir.

Klasik görüşe göre devlet muhasebesinin amacı, “devletin gelir ve giderlerini bütçeye uygun olarak ve kontrol sağlayacak şekilde tasnif etmek ve saptamaktır.” Buna göre devlet muhasebesi yalnızca bir bütçe muhasebesidir ve devletin tasarruf sahasını genişleten patrimuan (malvarlığı) muhasebesinden çok farklıdır, çünkü devletin malvarlığına sahip olması değil, fertlerin malvarlıklannı koruyucu görev yapması gerekir.

Modern görüş ise devlet muhasebesinin yalnızca bütçe muhasebesi olmadığını, devletin malvarlığına, alacak ve borçlara sahip olduğunu savunur. Böylece devlet muhasebesi hem bütçe, hem de malvarlığı muhasebesi olarak kabul edilmektedir. Modern devlet muhasebesi, bütçe ile birlikte devletin malvarlığını ve bu malvarlığında meydana gelen değişiklikleri de izlemek zorundadır. Diğer bir ifade ile, bütçéile malvarlığı hesaplan bir muhasebe sistemi içinde yürütülür.

Türkiye’de devlet muhasebesine ilişkin ilk kayıtlar 1880 yılında tutulmaya başlanmıştır. Burada kameral muhasebe sistemi, yani basit olarak gelir ve giderlerin kaydedilmesi usulü kullanılmıştır. 1928 yılında tasnif yevmiyesi denilen bir sistem getirilmiş, 1948 yılında yürürlüğe giren Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ile de tasnif yevmiyesi sistemi bırakılarak muzaaf usule geçilmiştir. Buna göre hâzineye ait işlemler, dış borçlar, döner sermayeler, altın mevcutlan ile esham ve tahviller gibi varlıklar muhasebe kayıtlanna girmiştir. Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğine 1953 ve 1963 yıllarında konulan bazı ekler ile devlet muhasebesi daha da genişletilmiş ve devlet muhasebesinde hesapların niteliğine göre
şöyle bir ayırım yapılmıştırı

• Bütçe tahmin hesapları,

• Bütçe hesapları,

• Bilanço hesapları,

• Nâzım hesaplar.

Bu hesaplar çeşitli saymanlıklarda yürütülür.

[Alm. Staatshanshalt buchaltung] [Fr. Comptabilité d’Etat] [İng. Public accountingl

Etiketler: ,

Yorum yazın