Damga Vergisi Nedir

Damga Vergisi Nedir

Osmanlı döneminden intikal eden bu vergi 1928 yılında “Damga Resmi Kanunu” şeklinde yeniden düzenlenmiş; bu tarihten sonra birçok değişiklikler ve ekler görmüştür. 1964 yılında bu vergi Damga Vergisi Kanunu ile bir daha düzenlenmiştir.

Damga vergisi, kamu mâliyesinde kimi zaman harç, kimi zaman ise vergi yerine kullanılmıştır, (geniş anlamıyla, hukukî ve ticari işlemlerde kullanılan bazı belgeler ve kâğıtlar için ödenen vergidir. Kişilerin kendi aralarındaki işlemler, örneğin bir kira sözleşmesi, bir makbuz ya da fatura düzenlenmesi damga vergisini; kamu tüzel kişileri ile yapılan hukukî işlemler, örneğin bir mahkeme karan ya da bir tapu işlemi harcı doğurmaktadır.

Damga vergisi yükümlüsü, ilgili belgelerdeki imza sahibi ya da sahipleridir. Damga vergisi ilgili kâğıtlara pul yapıştırılması ya da değerli kâğıtlar vergisi ödenmesi şeklinde tahsil edilir. Değerli kâğıtlar devletin belirli işlemlerde kullanılmak üzere çıkart* tığı kâğıtlardır. Devlet bunların satışı ile vergi almış olur. 1 Mart 1981 tarihinde yapılan değişiklikle değerli kâğıt sayılan belgelerin sayısı artırılmıştır.

Damga resminde matrah olarak alman miktar, vergiye tâbi kâğıtlann niteliğine göre iki türlüdür. Bir kısım kâğıtlarda üzerinde yazılı para miktan üzerinden belirli bir oranda vergi alınır ki buna “nispî vergi” denir. Diğer şekilde ise vergi, kâğıdın türüne göre belirli bir miktardır. Bu da “maktu vergi” olarak adlandırılır.

[Alm. Markenstener] [Fr. Droit de timbre] İng. Stamp duty

Yorum yazın