Charles GİDE

, eserleri uzun yıllar bütün dünyada okunmuş ve birçok dillere çevrilmiş bir Fransız ik-tisatçısıdır.
1847 – 1932 yıllarında yaşamıştır.
Fransa’da kooperatifçilik hareketinin gelişmesine büyük emek vermiştir. Kooperatifçiliği tahlil eden kitabı, bugün dahi bu konuda yazılmış en güzel eser sayılmaktadır.
Çok güzel bir üslûpla kaleme alınmış ve Keynes öncesi çağın iktisat öğrencileri tarafından rağbet görmüş bir iktisat kitabı vardır.
Charles Rist ile beraber, İktisadî Doktrinler Tarihi adlı bir eser yazmıştır. Bu eser. Klâsikler hak-kında yayımlanmış tahlillerin belki en iyisidir.
Charles Gide, Çift Metal Sistemini savunmuştur. On Dokuzuncu Yüzyıl sonlarına doğru, gümüş fiyatının düşmesi Gresham Kanunu etkilerine yol açmakta ve bu etkiler Fransa’dan dışarı külliyetli altın çıkmasiyle sonuçlanıyordu. Gide, bu olaya rağmen, gümüşün para mekanizmasında bir denge unsuru olduğunu iddia ediyordu. Çift metale dayanan parayı, iki mecrası olan Seine nehrine benzetiyordu. Ana mecrayı sel suları doldurunca, ikinci yatağın felâketi önlediğini ve Seine nehrinin bu sayede hiç taşmamış olduğunu belirtiyordu.
Ancak Charles Gide’in bu misali verdiği yıl, Seine nehri ilk defa taşarak sanki müellifi yalanlamıştır.
(F. Ergin)
(Bk; kooperatifçilik, Gresham Kanunu, Çift Metal Sistemi).

Yorum yazın