C Cetveli Nedir

C Cetveli Nedir

Genel bütçe kanununa ekli cetvellerden biridir. 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye (genel muhasebe) Kanununun 29. maddesi, ” Genel Bütçe Kanunu bir metinden ve aşağıda yazılı cetvellerden meydana gelir” hükmünü getirir ve (C) cetvelini “Gelir türlerinden herbirinin dayandığı kanun ve tüzüklerdir” diye tanımlar. Anayasa gereği, ‘ Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur.” Bu esasa göre, devletin geliri olan ve gerçek ve tüzel kişilerden alman vergi, resim, harç gibi mali yükümlülüklerin mutlaka bir yasal dayanağının olması gerekir. Yasal dayanakla elde edilen gelirlerin o mali yıl içinde he kadar elde edilebileceği bütçe kanunu ile tahmin edilir ve herbirinin tahmin edilen miktarı (B) cetvelinde gösterilir. İşte bütçe kanunu ile o mali yılda toplanacak olan vergi ve diğer mali yük getiren gelirlerin yasal dayanakları Bütçe kanunu eklerinden (C) cetvelinde çeşidi, tarihi, numarasr ve özetiyle yer alır. Örneğin ‘1925 ve daha evvelki ytllara ait mevzuat: 26.3.322 tarihli Maadin Nizamnamesi, 1982 Yılma Ait Mevzuat: 5.1.1982 tarihli, 2574 No.lu Kanun ve özeti-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında… gibi. (Bkz. A Cetveli, B Cetveli, Ç Cetveli, F Cetveli).

Yorum yazın