Bertrand RUSSELL

matematikçi, filozof ve sosyolog’dur. ingilizdir. Aristokrat bir ailedendir. Kont’dur. Solcu olarak tanınmıştır.
1872 de doğmuş ve 1970 yılına kadar yaşa- rrrştır.
Cambridge Üniversitesinde hocalık etmiştir.
Matematiğin ve mantığın temel kaynaklarına soyut analizlerle erişmeğe çalışmıştır. Felsefe sistemi, mantığın ışığında bilim kavramını aydınlatmağa önem vermiştir.
Harp aleyhtarlığı yapmış ve millî savunma ruhunu zedeleyici faaliyeti yüzünden hapise gir-
miştir. Nükleer silâhların insanlığı tehdit etmeğe çalışmıştır.
Eserlerinde Komünizm. Budizm, Hristiyanlık ve İslâmlık gibi büyük dinlerin gerçeğe aykırı ve insanlığa zararlı olduklarını ileri sürmüştür.
Evlilik rejiminin hukukî ve sosyal karakterini değiştirmek ve evliliği hukuki bir bağ olmaktan çıkarmak gerektiğini savunmuştur.
Eğitim sisteminin kusurlu olduğuna inanmıştır. Zorla terbiye yerine, istiyerek ve zevk duyarak öğrenme metodlarım ikame etmek doğru olacağını düşünmüştür.
Sosyalist Partisinin milletvekilliğini yapmıştır, Ancak Rusyadaki Sosyalizmi şu cümlelerle tenkit etmiştir: «insanlık için değerli olan her şey i Komünistler tahrip etmişlerdir. Dar bir felsefe boyunduruğunda, milyonlarca kişiyi maddi ve manevî sefalete mahkûm etmişlerdir».
Gerçeğe en uygun iktidar kavramı tahlillerini yapmış bir felsefecidir. İktisadî hayatta hedefin geçim derdi değil, baskı kuvvetine dayanarak üstünlük temini olduğunu düşünmüştür, işçi sen-
dikaiarile işverenler arasındaki gerginliğin refah
arzusundan ziyade, üstünlük mücadelesi karakteri taşıyabileceğini belirtmiştir, iktidar teorisi. Yirminci Yüzyıl iktisat zihniyetini aydınlatmağa faydalı olmuştur.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın