Ayni Tevdiat nedir

AYNI TEVDİAT altın, esham ve tahvilât sahipleri bu kıymetlerini emniyet altında bulundurmak, kaybına. çalınmasına, yanmasına her ne surette olursa otsun ziyama mani olabilmek, kupon ve itfa bedellerini zamanında tahsil edebilmek için bunları az bir ücret mukabilinde bankalara bırakırlar. Bu şekilde tevdi edilen altın, esham ve tahvilât banka yönünden ayni tavdiat mahiyetindedir. Bu hizmet serbest depo muameleleri olarak da isimlendiril-mekte ve Borçlar Kanununun Vedia Akdi hükümleriyle ilgili bulunmaktadır.

Bankaya emaneten tevdi edilen bu kıymetler istenildiği anda kısmen veya tamamen geriye verilir.

Merkez Bankası Kanununa göre devlet tahvili veya altın karşılığında da bankaların Merkez Bankasından kredi temin etmeleri mümkün olduğundan, sahiplerinden kullanma hakkını alan bankalar bu kıymetleri Merkez Bankasına terhin ederek yabancı kaynak bulabilirler. Bu sebeple kullanma hakkı tanınan aynî mevduat için bankalar ücret almayıp bunlara muayyen bir nisbette kullanma primi ödedikleri de görülmüştür. Ancak, aksiyon, tahvil ve altın karşılığı avans işlemlerinde faiz hadlerinin cazip olmadığı dönemlerde bankalar serbest depo işlerine fazla ilgi göstermemektedirler.

Almancası : Effektendepot (yalnız senet tevdiatı).

Fransızcası: dûpöt râguHer. dâpöt en nature.

İngilizcesi : deposit of securities. (yalnız senet tevdiatı).

Yorum yazın