Anonim Şirket Nedir

Anonim Şirket Nedir , Anonim Şirket Nasıl Kurulur , Anonim Şirket hakkında bilgiler.

Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu bulunan ortaklıktır.

Anonim ortaklık bir sermaye ortaklığıdır ve pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt etmiş bulundukları miktar ile sınırlıdır. Bundan başka bir şey ödemeye zorlanamayacakları için, bu ortaklık “ tek borç şirketi” olarak da tanımlanır.

Anonim ortaklıklar küçük halk birikimlerinin toplanarak büyük sanayi yatırımlarına yöneltilmesinde, sermaye piyasasına kanalize edilmesinde ve mülkiyetin yaygınlaştırmasında da önemli bir rol oynarlar. Anonim ortaklıkların kapalı ve halka açık olmak üzere değişik türleri vardır. Halka açık anonim ortaklıklar hukukumuzda “Sermaye Piyasası Kanunu’ ile düzenlenmiştir.

Anonim ortaklıklar kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir ve esas sözleşmelerinde amaç ve konularının açıkça gösterilmesi gerekir. Kuruluş ani ve tedrici olmak üzere ikiye ayrılır. Kuruluş izni Ticaret Bakanlığından alınır. Bakanlık, ortaklığı kurulduktan sonra da denetler.

Bir anonim ortaklığın kuruluşunda en az kişinin varlığı zorunludur. Hem gerçek hem de tüzel kişiler anonim ortaklıkta kurucu olabilirler. Esas sermayenin en az 500.000 TL olması gerekir. Bu miktar ortaklık kurulduktan sonra artırılabileceği gibi azaltılabilir de.

Anonim ortaklığın kanunen öngörülen zorunlu organlan yönetim kurulu, denetçiler ve genel kuruldur. Ortaklığı yönetim kurulu yönetir ve temsil eder Genel Kurul, pay sahiplerinin biraraya geldikleri ve ortaklık iradesinin belirlenmesi anlamına gelen kararların alındığı en yetkili organdır. Ortaklığın içeriden denetimi denetçiler aracılığı ile gerçekleştirilir.

Anonim ortaklıkta pay mevkilerini temsil etmek üzere senetler çıkarılabilir. Bunlara ” pay senedi” adı verilir. Pay senetleri aracılığı ile pay sahipliği kolayca el değiştirebilir. Pay senetleri ya nama (ada) ya da hâmiline olur. Nama yazılı senetler ciro ve teslim yolu ile devrolunur. Devrin ortaklığa karşı ileri sürülebilmesi için pay defterine yazılması gereklidir. Hamile yazılı senetlerse sadece teslim yolu ile devrolunur.

Pay sahiplerinin mali nitelikte ve yönetime katılmaya ilişkin haklan vardır. Mali nitelikte haklar, kâr payı alma, tasfiye artığına katılma, yeni pay alma (rüçhan) ve ortaklığın tesislerinden yararlanma hakkıdır. Yönetimsel haklar ise oy kullanma, genel kurula katılma, bilgi alma ve iptal davası açma gibi haklardır.

Anonim ortaklıklarda pay senetlerinin yanı sıra, sahiplerine yönetime katılma haklarının dışında mali haklar veren intifa senetleri de çıkarılabilir. Kanun, kurucular yararına intifa senedi çıkarılmasını sınırlandırmıştır Bundan başka, mali kaynağa ihtiyaç duyan bir anonim ortaklık üçüncü kişilerden borç para almak amacı ile tahviller de çıkarabilir.

Anonim ortaklığın bilançosu yasada öngörülen biçimde düzenlenmelidir.

Ortaklık, TK m. 434 ve 435’de öngörülen durumlarda sona erer ve tasfiye haline girer. Şirket tüzel kişiliğini tasfiyenin sona erdirilmesinden sonra, unvanının ticaret sicilinden sildirilmesi ile yitirir.

Etiketler:

Yorum yazın