Ankara Antlaşması Nedir

Ankara Antlaşması Nedir

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Türkiye arasında ortaklık ilişkilerini başlatan ve ortaklığın temel ilkelerini, aşamalarını, kurumlarını belirleyen anlaşmadır. Türkiye, gümrük birliği ve giderek ekonomik bütünleşme sağlamak amacıyla AET’ye 31 Temmuz 1959’da- başvurmuştur. Topluluk ile Türkiye’nin ortaklık ilkelerini belirlemek ve karşılıklı tavizler konusundaki farklı tutumlarını uzlaştırmak dört yıllık bir görüşme sürecini gerektirmiş ve sonuçta Avrupa Ekonomik Topluluğu’na o tarihte üye olan altı ülke ile Türkiye arasında 12 Eylül 1963 ’de Ankara’ da ‘Ankara Anlaşması” imzalanmıştır. Anlaşma 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir.
Ankara Anlaşması nın temel hedefi, taraflar arasında bir gümrük birliğinin aşamalı olarak gerçekleştirilmesi ve sonuçta ekonomi politikalarının uyumunun sağlanması, bir ekonomik bütünleşmeye gidilmesidir. Anlaşma bu hedefe üç dönemden geçilerek ulaşılmasını öngörmektedir.

1) Hazırlık Dönemi: Bu dönem, Türkiye’nin ilerde ortaklıktan doğacak yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için -AET’nin de katkısıyla- ekonomisini güçlendirmesi için zorunlu görülen süreyi kapsamaktadır. Hazırlık döneminin 5 yıl sürmesi öngörülmüş, ancak 12 yıla kadar uzatılabileceği kabul edilmiştir. Bu dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğunun tek taraflı tavizlerle Türkiye’ye yardım etmesi kararlaştırılmıştır. Hazırlık döneminin temel ekonomik ve mali koşullan Ankara Anlaşması ile buna ekli Mali ve Geçici Protokollarla düzenlenmiştir.

2) Geçiş Dönemi: Bu dönemde tarafların karşılıklı tavizler vererek bir gümrük birliği gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır. Geçiş döneminin süresi 12 yıl olarak saptanmış ve tarafların aşamalı olarak gümrük ve ticaret sınırlamalarını kaldırmaları öngörülmüştür. Ankara Anlaşması na göre dönemler arası geçiş otomatik değildir. Her dönemin sonunda tarafların görüşmeler yoluyla bir sonraki aşamanın temel ilke ve koşullarını belirlemeleri öngörülmüştür. Nitekim, hazırlık dönemi için öngörülmüş olan sürenin sonunda 23 Kasım 1970’de Türkiye ile AET arasında geçiş dönemi koşullarını belirleyen “Katma Proto-tokol” imzalanmıştır.

3) Son Dönem: Geçiş dönemi için de gerçekleştirilecek olan gümrük birliği üzerine son dönemde ekonomi politikalarının da eşgüdümü sağlanarak ekonomik bütünleşme gerçekleştirilecek ve Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na tüm üye olacaktır.

Ankara Anlaşması ve ek protokollerle temel ilkeleri belirlenen hazırlık dönemi içinde topluluk tek taraflı tavizler vererek Türk ekonomisinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı kabul etmiştir. Buna göre topluluk, Türkiye’nin dört ana ihraç malına (tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık) tarife; kotaları çerçevesinde düşük gümrük uygulamayı ve Avrupa Yatırım Bankası kanalıyla beş yıllık bir süre için 175 milyon dolarlık proje kredisi niteliğinde mali yardım sağlamayı taahhüt etmiştir. (Bkz. Avrupa Ekonomik Topluluğu).

Yorum yazın