André Piettre

Fransız iktisatçısıdır.
1906 doğumludur.
İktisadî gelişmenin tarihî seyri hakkındaki yo- rumlarile tanınmıştır. En önemli eserinin başlığı Ekonominin Üç Çağıdır. Bu eserinde ilkçağdan zamanımıza kadar gelişme akımlarını incelemiştir.
André Piettre’in düşüncesine göre. İktisadî gelişme günümüzde en Heri aşamasına varmış bulunmaktadır. Bu aşamanın özelliği, devletin ekonomiye müdahalesini son derece genişletmiş olmasıdır. Tarihteki bütün medeniyetlerde, ferdin yaşayışına devlet baskısı’le müdahale, çöküntünün başlangıç» olmuştur.
Bu müellif in oldukça geniş okuyucu kitlesi bulmuş bir iktisat kitabı. Hristanlık hümanizmi hakkında bir incelemesi, çağdaş teoriler üzerinde tahlilleri ve doktrinlere dair bir eseri vardır.

Yorum yazın