Amerikan yardımı – Marshall yardımı

AMERİKAN YARDIMI, ikinci Dünya Savaşı yüzünden ekonomileri bozulmuş ülkeler ile az gelişmiş memleketlere İktisadî ve siyasî maksatlarla yapılan mal ve döviz tahsislerile teknik işbirliğini kapsamaktadır. Böylece savaş öncesi üretim kapasitelerinin tekrar elde edilmesi ve sağlanacak para istikrazı ile milletlerarası mübadelelerin yeniden canlandırılarak dünya ticaretinin hareketlenmesi öngörülmüştür.

Milletlerarası ticaretin geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin yükseltilmesi ve paraların istikrar kazanması gerektiği fikrinden hareket eden Amerika Birleşik Devletleri 1948 yılından itibaren. Batı Avrupa’da Marshall Planı’nı ve az gelişmiş ülkeler için de Dördüncü Nokta programını uygulamıştır. Bu başlangıcı, gerek Amerikanın doğrudan doğruya gerek büyük ölçüde kendisinin desteklediği milletlerarası teşekküllerin yaptıkları çeşitli yardımlar izlemiştir.

Denebilir ki, dış yardım sorunu, dünya barışı ve güyen!10i yüzünden, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş’ ülkelere yardTm ~ zorunluğunu duymaiarile ancak ikinci Dünyâ Sava’^infn1 sfbrftahnda’kendini

4 göstermiştir. Bu şuurun uyanışı sonucu, (İkin ve özellikle Amerika büyük yardım kampanyasına girişmiştir. Amerika’nın yardım kampanyasından yalnız az gelişmiş ülkeler değil, gelişmiş fakat savaşın tahribatına uğramış Batı Avrupa memleketleri de çok yararlanmışlar ve ekonomilerini düzelttikten sonra bu kampanyaya katılmışlardır. Aynı davranışı, Sovyetlerin Doğu bölgesine yaptıkları yardımlarda da tesbit etmek mümkündür.

Savaştan bitkin çıkan ve çeşitli sıkıntılar ve mahrumiyetler çeken Batı Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde aşırı sol için çok müsait bir ortam vardı. Hızlı bir tempoda kalkınmalarını gerçekleştirmek isteyen az gelişmiş ülkelerden bazılarının, insan ^hakları bakımından maliyeti yüksek de olsa, Sovyet tipi kalkınma modeline yakınlık duymaları çok mümkündü. Diğer taraftan, dünya siyaset dengesinin sağlanmağa çalışıldığı Birleşmiş Milletler’de özellikle sayıca kabarık olan Asya-Afrikâ grupuna dahil az gelişmiş memleketlerin önemi gittikçe büyümekteydi. Yardım kampanyasının temelinde İktisadî, siyasî ve ideolojik sebepler beraberce yatmaktadır. denebilir.

Almancası : amerikanishe Entwicklungshilfe.

Fransızcası : aide amöricşinĞ.

İngilizcesi : American aid.

(Bk; UNRRA, Marshall Planı, dış yardımlar, Avrupa İktisadî İşbirliği, Avrupa Ödemeler Birliği)-

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın