ALMANYA’nın REVALÜASYON PROBLEMİ

ALMANYA’nın REVALÜASYON PROBLEMİ, döviz bolluğunun İktisadî dengeyi bozması sonunda ortaya çıkmıştır.
I) 1960 da Almanya’nın ithalât» 10 103 milyon dolar, ihracatı 11 415 milyon dolardı. İhracat taz~ lası, 1 312 milyon dolardı. Üstelik Afrika’da ve Orta Doğu‘da beliren ahenksizlikler dolayısıyla, iltica edeeek kuvvetli paralı memleket arayan ser-mayeferden bir kısmı Almanya’ya akmakta idi. Almanya. toplanan fazla dövizi kullanmakta güçlük çekiyordu. 6 Mert 1961 tarihinde, ödemeler bilânçosu aktifinin baskısını hafifletmek üzere. Bonn hükümeti mark değerini yükseltmeğe mecbur kaldı. Dolarm kuru 4.17 DM*tan 3.99 DM’a indirildi.

Ancak DM’ın pahalı bir para haline getirilmesine rağmen, ihracat fazlası ve sermaye akımı devam etti.

II) 1968 de. Almanya’nın ihracatı 24 milyar doları ve ithalâtı 20 milyar doları buldu. Ayrıca doların devalüasyon ihtimalile ilgili şayialar ve Fransız parasının sarsılması. Almanya’ya büyük miktarda speküiâtil karakterli sermaye girmesine yol açtı. Döviz bolluğunun yarattığı enflâsyon tehlikesine karşı, yeni bir revalüasyon yapmak, diğer bir deyişle döviz kurlarını tekrar düşürmek ihtiyacı belirdi.

Mark’ın revalüasyonu. 1969 seçim plâtformunun başlıca konularından birini teşkil etti. Birkaç hafta mark değeri arz ve talep dalgalanmalarına bırakıldıktan sonra revalüasyon gerçekleştirildi. Doların kuru 26 Ekim 1969 dan itibaren 3.69 DM. civarında tesbit edildi.

ili) 1970 de. Almanya’nın ihracatı 34 milyar doları ve ithalâtı 29 milyar doları buldu. Ayrıca 1971 yılının ilk aylarından itibaren, dolar krizin* efen kaçan sermayeler de. Almanya’da toplanmağa başladı. Altın ve döviz rezervleri. Mayısta 18 milyar 998 milyon dolara kadar çıktı.

Amerika. Fransa ve diğer bazı ülkeler, milletlerarası para piyasasına istikrar kazandırmak üzere mark değerinin yeniden yükseltilmesine ihtiyaç gösterdiler.

Almanya, iki yıl önce olduğu gibi, mark değerim arz ve talebe bırakarak bir süre koşulların gelişmesini denedi.

Nihayet 18 Aralık 1971 de dolar ve diğer bazı paralar devalüe edilirken, mark ve yen ile diğer bazı dövizler bunlara ters yönde bir revalüesyon o-perasyonu geçirdiler. –

Doların kuru. 1972 Şubatında 3.22 DM. olarak muamele görmekteydi.

iv) 1 No. lu şekil. Alman revalüasyon probleminin teorik modelini göstermektedir.

Bu model 1961, 1969 ve 1971 de. hangi koşullar altında ve niçin revelüasyon yapıldığını izah etmektedir.

Şekildeki dik eksen döviz kurlarıdır. Yatay eksen, arz ve telep miktarlarıdır.

D. Almanya’nın döviz talebidir. ,Sİ ve Sf, döviz arz eğrileridir.

Tahlil süresi başlangıcında döyiz arz eğrisi 5, ve döviz talep eğrisi 0 dir. Döviz kurları kt dir.

Eurodollar piyasasında kazanç ve emniyet arayan sermayeler, ikinci Dünya Savaşından bu yana milyarlar tutmaktadır. Bu sermayeler, çıkarları gerektirdikçe, bir ülkeden diğerine geçmektedir. 1961, 1969 ve 1961 de Almanya’ya ihracat fazlasının kazandırdığı dövizlere ilâveten spekülâsyon sermayelerinin de çok miktarda girmesi, döviz harcamalarının kaydettiği gelişmeye kıyasla döviz arz eğrisini çok daha fazla sağa doğru kaydırmıştır. Arz eğrisi St doğru yer değiştirirken kambiyo kurlarının kl da sabit tutulması, döviz akımının büsbütün kabarmasına yol açmıştır.

1969 ve 1971 de, Almanya fleksibl kambiyo kurları sistemini uygulayarak, diğer bir deyimle döviz fiyatlarını serbestçe dalgalanmaya bırakarak arz ve talep mekanizmasile denge kurmayı denemiştir. Bir süre arz ve talep eğilimlerini izledikten sonra, döviz rayiçlerini düşürerek revalüasyon yapmıştır.

Revalüasyon’un hedefi, döviz rayiçlerinin daha düşük bir düzeye indirilmesile arz miktarını B noktasından C noktasına kadar daraltmaktır.

Ancak Alman ekonomisi 1961 -1971 döneminde, C noktasında sürekli olarak dengesini koruya-mamıştır. Dış ticaretin gelişme temposu ve mark’-ın itibarı, döviz akımının zaman zaman artarak devam etmesine sebebiyet vermiştir. Arz eğrisinin tekrar sağa doğru kayması, yeniden revelüasyon yapmak zorunluğunu doğurmuştur.

Almancası : Revalvation vom. Deutschen Mark

Fransızcası: Râvaluation du mark allemand.

İngilizcesi : Revaluation öf * Deutsche Markn.

(Bk; Alman enflâsyonu, Alman pare reformu, Almanya’nın yabancı işçi talebi/Eurodollar).

Yorum yazın