Aktif Vergi Sujesi

Aktif Vergi Sujesi , vergi koymaya yetkili olan organdır. Buna vergilendirme süjesi yahut vergi alacaklısı adı da verilir.

Bazı eserlere girmiş olmakla beraber, aktif vergi süjesi tâbiri türkçe bakımından yanlış olduğu gibi, mâna itibarile de müphemdir. Yerine, vergi koyma yetkilisi terimini kullanmak daha doğrudur.

Vergi koyma yetkilisi yahut aktif vergi aüıesi. çağımızda genellikle devlettir. Parlamenter demokrasilerde bu ye .kinin kaynağı Büyük Millet Meeli-sİ. dolayısıylc halk ır.

Devletin bu yetki. i bşzan başkasına devre me-si mümkündür. Kendilerine yetki devredilen organlar genellikle kamu kuruluşlarıdır. Belediyeler, köyler ve diğer mahallî idareler gibi. Bununla beraber, bazı mahallî idareler, anayasa icabı, vergi koyma hususunda aslî yetkiye sahip bulunmaktadırlar. Amerika’da eyaletler bu durumdadır. Bazı memleketlerde kiliselerin cemaat mensuplarından aldıkları vergiler de. devleçe bir yetki devri neticesi olmadığı için, kiliselerin «geleneksel» olarak kabul edilmiş imtiyazlarına dayanmaktadır.

Türkiye’de vergi koyma yetkisi münhasıran devlete ait bulunmaktadır. Bu yetkinin kaynağı da Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani halk iradesidir. Anayasamıza göre, kanunsuz vergi konamıya-cağı için hükûme.in ve diğer kamu kurulüşlarının aldıkları vergiler, mutlaka kanunla kendilerine verilmiş bir yetki neticesinde doğabilmektedir.

Almancası : Steuerhoheit.

Fransızcası : autoritâ fiscale.

İngilizcesi : tas authority.

(Bk; vergi).

Yorum yazın