Akitten Dönme Hakkı

Akitten Dönme Hakkı

Taraflardan birinin tek yanlı bir irade açıklaması ile bir sözleşmeyi (akdi) geçmişe etkili olarak sona erdirme ve sözleşmenin kurulmasından önceki hukuki durumu tekrar sağlayabilme yetkisine, “dönme hakkı” denir.

Dönme hakkı, bozucu yenilik doğuran bir haktır ve tek yanlı bir hukukî işlemle kullanılır. Yenilik doğurucu özelliğinin bir gereği olarak, dönme hakkının kullanılması mevcut borç ilişkisini ortadan kaldırmaktadır. Bu sonuç, dönme açıklaması borçluya ulaştığı anda meydana gelir.

Dönme hakkının kullanılması ile sözleşme, feshi ihbarve geri alma dan farklı olarak geçmişe etkili bir biçimde (ex tunç) yani baştan itibaren sona erdirilmiş olur.

Dönme hakkı sonucu, taraflar birbirlerine verdikleri şeyleri sebepsiz zenginleşme hükü mlerine dayanarak varlığı sona ermiş hukukî sebep gereğince geri vermekle yükümlüdürler.

Dönme hakkı sözleşmeye dayandığı gibi aynca yasadan da kaynaklanabilir. Bu son duruma, yani yasadan doğan dönme hakkına örnek olarak alacaklının temerrüdü durumunda borçluya tanınan dönme hakkı (BK.md.94), borçlu temerrüdünde alacaklıya tanınan dönme hakkı (BK.md.106 vd.); sigortalının yanlış bilgi vermesi olasılığında sigortacının dönme hakkı (ITK. md.1290) gibi durumlar zikredilebilir.

Yorum yazın