Akit Nedir

Akit Nedir

Karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir. Mukavele ya da sözleşme de denilir.

Sözleşmenin doğmasına yol açan irade açıklamalarından birincisine icap, bu açıklamada bulunan kişiye icapçı (mucip), bunun karşısında yer alan irade açıklamasına ise kabul ve bunu yapana kabulcü adı verilir. Başka bir söyleyişle, icap bir sözleşme yapma önerisi, kabul ise bu önerinin benimsenmesidir. Her sözleşmede en az iki tarafın bulunması ve bunların iradelerini açıklamaları zorunludur. Bir sözleşmenin ortaya çıkabilmesi için bu iki iradenin karşılıklı ve birbirine uygun olması gerekir.

Hukukumuzda akitlerin yapılması, yasada yer alan bazı istisnalar dışında,, kural olarak bir şekle bağlı değildir. Bunun gibi, taraflar akdin içeriğini saptamada da özgürdürler. Ancak yapılacak sözleşmenin ahlâka, âdaba ve yasanın emredici kurallarına aykırı olmaması gerekir, öte yandan, hiç kimse bir diğeri ile herhangi bir sözleşme yapmaya zorlanamaz. Buna akit (ya da sözleşme) serbestisi adı verilir.
Akitler değişik açılardan ayrımlara tâbi tutulabilir. Hukuki olanaklarına göre medeni hukuk akitleri -Borçlara ilişkin akitler ayrımı yapılır. Medeni hukuk akitleri aile, miras, eşya hukuku akitleri ve borçlara ilişkin akitlerdir. Borçlara ilişkin akitler de yasada düzenlenmiş olup olmadıklarına, hükümlerine göre (borç doğuran, borcu değiştiren, borcu kaldıran akitler) ayrılabilir. Hukuki niteliklerine göreyde, asıl sözleşme ve ön sözleşme ayrımı yapılabilir. Akitler, hükümlerine göre de, borç doğuran akitler olarak ayrılır. Borç doğuran akitler ya karşılıklı ya da karşılıksız (tek yanlı) olur. Karşılıklı sözleşmeler de, her iki tarafın bir edimi yerine getirmek zorunda olup olmadıklarına göre, tam karşılıklı ve eksik karşılıklı olarak ayrılabilir. Karşılıksız sözleşmeler taraflardan birini kesinlikle borç altına sokan, diğerine ise bir yükümlülük getirmeyen sözleşmelerdir.

Yorum yazın