AİLE ORTAKLIĞI

AİLE ORTAKLIĞI’ nın kuruluşu ve işleyişi. Medenî Kanun hükümlerine göre cereyan eder.

Aile şirketi terekedeki hisselerin bırakılmasile veya ayrıca mal koymak suretile kurulabilir. Bu tür ortaklıkların gayesi, mirasın bölünmesinden doğabilecek sakıncaları önlemektir.

Mal ortaklığı, bütün kçtılanlann veya temsilcilerinin imzalayecakları resmi bir senet\e teessüs eder. Ortaklık süresi belirli veya gayrı muayyen olabilir. Müddet mukavelede belirtilmemişe** ortaklardan herbiri altı ay önce ihbar atmak şartüa İlişkisini kesebilir.

Iştirdk halindeki mülkiyetin orteklert olmak itibarile, şerikler şirket mallarına ancak hep birlikte tasarruf edebilirler.

Şerikler, içlerinden birini müdür seçebilirler. Aralarında yapacakları bir anlaşma ile şirketin işle-

tar karşılığında içlerinden birine bırakabilirler. Veya malların idaresini hep beraber yürütebilirler.

Ortaklık süreli olarak kurulmuşsa bu müddetin dolması halinde, şeriklerden birinin iflâs etmesi veya hissesinin haczedilmesi üzerine yahut bütün ortakların rızusı alınmak suretile aile şirketi son bulur.

Almancası : Famjliengesellschaft.

Fransızcası : sociâtâ de famille.

İngilizcesi : fami/y joint property. family part-nership.

(Bk; ortaklıklar).

Yorum yazın