Adam MÜLLER

1779 da Berlin’de doğmuş 1829 da Viyana’da ölmüştür.
Adam Smith’in serbest ticaret doktrinine karşı çıkan ve millî bir iktisat düzeninin kurulmasına taraftar olan bir Alman düşünürüdür. Almanya’da Friedrich List ve Amerika’da Henry Carey gibi. Adam Müller de millî ekonomi kadroları içinde gelişme sağlamak amacile gümrük himayesinin zarureti üzerinde durmuştur.
Ona göre, ev sanayii himaye görmelidir. Gerektiği zaman ihracat ve ithalât yapılmamalıdır. Kişiler devlete bağlı olmalıdır. Kişilerin kâr peşinden’ koşmaları toplumda sınıflar arasında ayırıcı bir rol oynar. Bu bakımdân, Ortaçağın statik :müeSseseferine‘ veya korpdrasyönlârıha^ dönmek’ çok dahâ iyi;bir davranış sayılaöaktır.
Klâsizme karşı romantik bir düşünce ile sahneye çıkan Adam Müller, klâsik ekonomiyi kişi-
sel menfaatlere dayanmasından dolayı reddeder.
Devlet. İktisadî kalkınmayı toplumun menfaatlerine uygun olarak gerçekleştirmelidir. Böylece, devlet millî ekonomi ile müdahaleci ekonomi arasında bir bağıntı kurmalıdır.
Adam Müller zamanımızda, nasyonal sosyalizmin öncülerinden biri olarak.* kabul edilmektedir.

Yorum yazın