Açıklayıcı Model Nedir

Açıklayıcı Model Nedir

İşletmecilikte klasik yönetim kuramcılarının ortaya attıkları ilkelerle Max Weberin ideal bürokratik örgüt tipi kurallarının bağdaştırılması sonucunda ortaya çıkarılmış sentez bir yönetim görüşüdür. Bu ortaklaşa katkılardan oluşan model, daha çok, organizasyonların çevre ile ilişkilerinin hemen hemen hiç olmadığı ve belirlilik koşullarının egemen olduğu teknik düzeydeki sorunların çözümüyle ilgilidir.
Bu modelde, yöneticilerin bütün değişkenleri kontrol edebilecekleri varsayılmakta ve onlara verilen amaç ve hedeflere ulaşmak için elde bulundurulan kaynaklan (doğal, beşeri ve sermaye kaynaklan) etkili biçimde kullanma sorumluluğu verilmektedir, örgütün mekanik bir yapıya sahip olduğu düşünülmekte ve bu yapıda temel ve işlevsel birtakım amaçların saptanması gerekmektedir. Daha sonra bu amaçlara uygun yönetsel ve teknik görevler ile planlama ve uyumlaştırma için uyulması gereken kural ve süreçler belirlenmekte; bunların uygulanması katı bir otorite yapısı ile gerçekleştirilmektedir. Haberleşme kanalları, bireysel roller inceden inceye saptanmış, bireysel ve keyfi davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır. Kontrol ve revizyon sistemleri arzulanan örgütsel davranışları güçlendirmek için dizayn edilmiş, örgütsel çatışmalar, amaçlar ve araçlar konusundaki tartışmalar kesinlikle yasaklanmıştır. Bu yönetim ve örgüt biçimi rasyonelliğe, açıklığa ve düzenliliğe dayanmakta ve bunlarla ilgili kurallara sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır.

Yorum yazın