Yahya Kemal Beyatlı’nın Sanat Anlayışı

Yahya Kemal Beyatlı’nın Sanat Anlayışı
(Üsküp 2 Aralık 1884 – İstanbul 1 Kasım 1958)
Asıl adı Mehmet Agâh. İlk tahsile “Yeni Mektep”te başladı. Selanik ve Üsküp’te bir müddet liseye devam eden Yahya Kemal, daha sonra tahsilini tamamlaması için İstanbul’a gönderilir. Henüz on sekiz yaşındadır ve İktam, Sabah gibi bazı İstanbul gazetelerini okumaya başladı ve kalbinde yaşadığından farklı bir hayatın özlemi tutuşmaya başlar.
Osmanlılık, Müslümanlar ve Türklüğe karşı olan Şekip Bey’in fikirlerinden etkilenip Paris’e kaçar. Kaçmasının sadece hürriyet ve şiir aşkına, yahut Abdülhamit baskısına bağlayamayız. Hepsinin ardında, milli çevrenin dışında kalmış olma psikolojisi yatmaktadır.
Paris’te ilk önce Jön Türkler arasına girdi. Quartier Latin’e yerleşti. Siyasi İlimler Okulu’nun dış siyaset bölümüne yazıldı. Albert Sorel’in öğrencisi oldu. Sorel’in tesiriyle tarihe ilgi duymaya başladı. Kendisini okumaya verdi. Asıl, Anadolu’ya geldikten sonra Türklüğün nasıl geliştiğini öğrenmek istiyordu. Malazgirt Savaşı (1071) kafasında başlangıç olarak doğdu. Artık Jön Türklüğü köhnemiş, modası geçmiş olarak görüyordu.
Yahya Kemal, kültürde sürekliliğin önemini çok erken kavramış ve ömrünün sonuna kadar “imtidad” fikrini savunmuş, şiirinde de savunduğu manada, imtidadı gerçekleştirmiş bir şairdir. Batıya benzemek uğruna büyük bir tarihin inkar ve bütün değerlerin alt üst edildiği bir dönemde, şiirine ve düşüncesine kendi tarihinden ve kültüründen kaynak arama cesaretini gösterebilmiştir. Dili, divan şairlerinden süzülüp gelmiş bir dildir. Efsanelere düşkün bir şiir mizacını gösterir.
Şiirlerinde bizzat gerçekleştirdiği Doğu-Batı sentezini ifade ediyordu. Aynı zamanda, eski kültürümüzün ince bir kritiği mahiyetindedir.
Annesinin ölümü, şairin hayatında, bilhassa ileride söyleyeceği ölüm şiirleri üzerinde tesirli oldu.
İrtika ve Malumat dergilerinde Agah Kemal imzasıyla Servet-i Fünun tarzı manzumeler yayımlandı. Servet-i Fünun şiirinin taklit bir şiir olduğu kavrayarak bu şiirden soğudu.
“Yeni Türkçe’yle kendi duygularımızın ifadesi, halis ve samimi şekilde nasıl açıklanabilir?” sorusunun cevabını aramaya başladı.
Victor Hugo’yu sevdi ve onun şiirini anlayarak romantizme daha kolay bir kapıdan girdi.
Paris’te iken bir ara iki aylığına Londra’ya gitti. Burada Abdülhak Hamid ile yeni bir “Türk destanı” yazmaya çalıştı. Bu çalışmalar ona yeni ve kendine göre bir şiir dili kazandırdı.
Edebi zevki, edebi modanın çok gerisinde kalmış olan Jose Maria Heredia’nın şiiri üzerinde durdu. Heredia’nın vasıtasıyla Yeni Türkçe’yi arıyor, eski şiirimizde mısra-ı, berceste diye adlandırılan bir çok mısraların güzelliğini ve halis zevkini kavrıyordu.
Türkçe, eski Yunan ve Latin şiirlerindeki beyaz lisan gibi saf bir şeydi. Bu düşünce ile, biraz da gençlik heyecanının itişiyle Türkçe’de “Nev-Yunani” dediği bir çeşnide, geçici olan bir tarz denedi.
Stephan Mallerme’nin “mısra kelimelerin yan yana gelmesiyle vücuda gelir” şeklindeki fikrini şiirin en doğru tarifi olarak benimsediği için, şiiri eski anlayış ile anlamak istemedi. Çünkü eski anlayışta, pürüzsüz ve selis ifade ile iş bitiyor, mısra söylenmiş oluyordu. Halbuki ahengin lisan haline gelip musiki cümlesinin şiiri doğurması gerekiyordu.
XX. yüzyıl Türk şiirinin, yazdıkları ve anlayışı ile en dikkate değer siması olan Yahya Kemal’in şiirlerinde ahenk, dil musikisi ön planda gelir. Şiirlerini yazarak değil, kendi kendine mırıldanarak en uygun kelimeyi yıllarca arayarak söylemiştir. Ona göre şiir, göz ile değil, dille tekrarlanan bir sanattır. Fakat Yahya Kemal’in şiiri sadece ahenkli bir söyleyişten ibaret değildir. Yahya Kemal şiirleriyle, kendine has bir hayat, cemiyet ve medeniyet görüşü ifade etmiştir.
1958’de vefat etti. Ölümünden sonra İstanbul’da Yahya Kemal’i sevenler Derneği ve Yahya Kemal Enstitüsü kuruldu. Yahya Kemal Müzesi açıldı. Eserleri Yahya Kemal Enstitüsü tarafından yayımlanmaya başladı.

YAHYA KEMAL BEYATLI HAKKINDA YORUMLAR
Sami Paşazade Sezai Bey: “Bizim Yahya Kemal Bey’in de öyle. Azdır falan ama iyidir. Ben o genci Paris’ten tanırım. Ee, kuvvetlidir”.
Hüseyin Cahit: “Yahya Kemal’i okumak istedim; uğraştım. Ortada bir şey bulamadım”.
Halid Ziya: “Bu seçkin sanatkâr, artık aruzda tatmin olmayan ve henüz hece veznini de memnunluk verici bir tekâmüle ulaşmamış bulan bir şairdir ki, her ikisinde de mateessüf susmayı uygun görüyor”.
Süleyman Nazif: “Yahya Kemal’in yalnız altmış biri tam olmak üzere yüz yetmiş iki mısraını gördüm. Gör¬düm ve beğendim. Başkaları bunları da görmedikleri hal¬de Yahya Kemal’in şairliğini sonsuz bir coşkunlukla, aşk ile alkışlıyorlar. Mevlânâ Celâleddin Rûmî hakkında, meselâ, Molla Câmî: “Nîst peygamber, velî dâred kitâb” demiş. Bizim Yahya Kemal ise, kitabı olmayan peygamberlerin tutmuş bulundukları usul ve yollara taassub dere¬cesinde bağlı”.
Rıza Tevfik: “… eser vermekte çok cimri bir adam. Sanatının susamışları olanlara iki damla Fransız şarabı veriyor; dünya âlemi bu iki damlayla kandırmak istiyor”.
Mehmed Emin: “Ah, azıcık da yazsa!”
Hamdullah Suphi: “Yazmakta ne kadar cimri ise, konuşmakta o kadar cömerttir. Kendini yana yöreye dağıta dağıta gezen bir adam… Bazı şeyler vardır ki kendisi kes¬mez, fakat kestirir. Galiba Yahya Kemal de yazmayacak, fakat yazdıracak”.
Ali Kemal: “… meselâ Nâcî gibi, bazı günümüze daha yakın kimseleri dil bakımından kılı kırk yararcasına okumak öğrenmek lazımdır. İşte bu meziyet Yahya Kemal’de vardır. Fakat o mübarek de çok söyler, az yazar”.

YAHYA KEMAL’İN ESERLERİ
Aziz İstanbul, Devlet Kitapları 1000 Temel Eser, İstanbul 1969 Bitmemiş Şiirler, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1976 Çocukluğum Gençliğim Siyasî ve Edebî Hâtıralarım, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınlan. İstanbul 1973
Edebiyata Dair, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1971 Eğil Dağlar, Devlet Kitapları 1000 Temel Eser, İstanbul 1970 Eski Şiirin Rüzgârıyla, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1962
Kendi Gök Kubbemiz, Devlet Kitapları 1000 Temel Eser, İstanbul 1969
Mektuplar Makaleler. Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1977
Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Yahya Kemal Ens¬titüsü Yayınları, İstanbul 1963
Siyasî Hikâyeler, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1968
Siyasî ve Edebî Portreler, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1968
Tarih Musahabeleri, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1975

Etiketler: , , , , , , ,

1 Yorum to “Yahya Kemal Beyatlı’nın Sanat Anlayışı”

  1. menekse

    Eyl 23. 2014

    Super ama cok uzun

    Reply to this comment

Yorum yazın