Süleymanname nedir


Süleymanname nedir

Süleymanname, divarı edebiyatında I. Süleyman’ın (Kanuni) saltanatını ve o dönemde geçen belli başlı toplumsal, siyasal ve kültürel olayları konu alan manzum ya da düzyazı yapıtların genel adı.

Çoğu I. Süleyman’la birlikte seferlere katılan yazarlarca kaleme alınmıştır. Epik-didaktik özellikli bu yapıtlarda sanat kaygısından çok, olayların doğru ve düzenli biçimde aktarılması amaçlanmıştır. Çoğunda yalın ve akıcı bir üslup egemendir. Başlıca örnekleri arasında, Sadi bin Abdülmüteal’in (ü. 16. yy), Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin (1591-1658), Ferdî’nin (ö. 1525), Şemsi Ahmed Paşa’nın (ö. 1580),Nev’î’nin (III. Murad’a sunduğu), Haleti’ nin, Abdurrahman Gubarî’nin (ö. 1566), Şemseddin Ahmed bin Mehmed Sivasi’nin (ö. 1596) yapıtlarıyla İsmail’in (ü. 16. yy) Farsça Kitab-ı Fütuhat-ı Süleymanî’si sayılabilir.

Yorum yazın