Övgü Nedir – Methiye Nedir

Övgü Nedir – Methiye Nedir
Bir kimseyi, soyut ya da somut kavram ve nesneleri övmek için yazılan yazı, şiir [methiye de denir).

Bütün dünya edebiyatlarında yaygın bir tür olan övgünün Batı edebiyatlarındaki ilk başarılı örneklerine Pindaros, Eflatun, Vergilius, Erasmus, vb’nde raslanır.

Övgü türünün yazılış amaçları arasında, övgü konusu yapılan kişi ya da şeyin toplumca daha iyi tanınması, gelecek kuşaklara öğretilmesi, kısaca o kimse ya da şeyin ölümsüzleştirilmesi gelmektedir. Ayrıca, maddi bir çıkar sağlamak amacıyla yazılmış övgüler de vardır.

TÜRK EDEBİYATINDA ÖVGÜ

Övgü Türk edebiyatında da bol örnekleri görülen bir türdür. Sözgelimi, Orhon Yazıtları ’nda Bilge Kağan, atalarından ve kendi yaptıklarından övgüyle söz eder. Uygurca yazılmış bazı dinsel metinlerde Tanrı’nın, din büyüklerinin ve sevgililerin övgüsünün yapıldığı görülür. Divan edebiyatında övgü özel bir amaçla (çoğunlukla çıkar sağlamak amacıyla) gündeme getirilmiştir. Divan ozanları kaside nazım biçimiyle yazdıkları övgü şiirlerini Divanlarının genellikle ön sayfalarında toplamışlardır. Bu övgüler arasında Tanrı’nın, Peygamber’in, din ve devlet büyüklerinin övgüleri ön sırada yer alır. Bu arada kışın, baharın, atın, vb’nin övgülerinin de bu tarzda yapıldığı görülür. Güzelin övgüsüyse yer yer gazellere serpiştirilmiştir. Halk edebiyatında gördüğümüz övgülerse daha çok koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. Güzelleme adı verilen bu türde, sevgililerin, doğanın, kimi hayvanların (daha çok sevgiliyi betimlemek amacıyla) övgüsü ön planda gelir. Saz ozanlarının söylediği kimi destanlarda da insanların, doğanın, kentlerin, çeşitli meyvelerin, sevilen eşyaların, vb’nin övgülerine yer verilmiştir.
Yeni Türk edebiyatı döneminde övgü türü, sevilip sayılan kişilerin övgüsünün (Şinasi’nin Reşit Paşa için yazdığı kasideler gibi) yanı sıra, kimi toplumsal kavram ve kurumların övgüsünü de kapsamına almıştır (Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi” gibi). Cumhuriyetten sonra da Atatürk, Türk devrimleri kimi övgü şiirlerine ve yazılarına konu olmuştur.

Yorum yazın