Malumat nedir

MALUMAT çoğl. i. (ar. ma’lüm’ dan > matlümât, bilgiler). Bir iş, mesele, kimse veya konu hakkında bilinen şeyler: Kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olmak üzere de bütün malum mille*1 er in maksod-ı millîlerine vâsıl olmak r n içinde bulunduğumuz tarihteki faaliyetlerine dair mevcut bazı malumatı hulâsa ettim (Atatürk). Zihnimden Efganistan’a ait bütün malûmatımı geçrimekteyim (R. H. Karay). Yeni. Bilgi.

|| Malumat almak, bilgi almak: Bu pazarda tngllizler bedevilere öte-beri satar ve onlardan bize dair malumat almak isterler (F. R. Atay). || Malumat edinmek, bilgi edinmek, öğrenmek: Rahmetli Nuri Efendiden saat hakkında bir yığın malumat edinmiştim (A. H. Tanpınar). || Malumat istemek, bir konu, iş veya kimse hakkında öğrenmek istediklerini bir kimse veya yerden sormak. || Malumat sahibi, bilgili, bir konu; i$ v.b. hakkında bilgisi olan kimse. |] Malumat vermek, bilgi vermek: Zira harekât-ı harbi-yeye dair düşmana malumat vermek pek büyük bir suçtur (Cevdet Paşa). || Malumatı olmak, bir iş, konu veya kimse hakkında bir şey bilmek, bilgisi olmak: Hayat tecrübeleri de galiba bu çağın kendinden e-min, erkek hakkında malumatı olduğunu anlatan mânâlıhğını fazla belirtmektedir (R. H. Karay).

— Esk. Bilinen şeyler, bilgiler. || Malumat-ı cüz’iye, yetersiz bilgi. || Malumat-ı külliye, yeterli, tam, sağlam bilgi. || Malumat-ı vâsia, geniş, yeterli bilgi. || Malumat-ı zaruriye, bilinmesi gerekli olan bilgi, gerekli bilgi. || Malumat-fürûş, («bilgi satan»), bilgiçlik taslayan. || Eyyâm-ı malumat («malumat günıleri»), hacıların Mekke’de geçirdikleri günler.

— Fels. Bk. BİLGİ.

+ Malumattar sıf. Esk. Malumatı, bilgisi olan: «Yanınızda başka şifre miftahı var mıdır? Ferit Bey şimdi nerededir, vaziyetten malumattar mıdır?» diye sordum (Atatürk). [m]

Malumat, haftalık edebiyat dergisi. Basımevi sahiplerinden Art in tarafından çıkarıldı (22 şubat 1894). 48 Sayı çıktıktan sonra kapandı. Tevfik Fikret, İsmail Safa bu dergiye yazı yazdılar, ikinci olarak Baba Tahir tarafından yayımlandı (23 mayıs

1895). Aynı tarihlerde yayımlanan Serveti-fünun dergisiyle bu dergi arasında uzun süren edebiyat tartışmaları oldu. Servetifü-nun, Edebiyatı Cedideyi (Yeni edebiyat), Malûmat, eski edebiyat geleneğini sürdürmek isteyenleri savundu. Bir ara gündelik olarak da çıktı, (m)

Yorum yazın