Tufanbeyli Hakkında Bilgiler

Tufanbeyli, topraklarının küçük bir bölümü İç Anadolu Bölgesi, büyük bölümü de Akdeniz Bölgesi sınırları içinde kalan,Adana iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 973 km2 olan Tufanbeyli ilçesi batı, kuzey ve kuzeydoğuda Kayseri, doğuda Kahramanmaraş illeri, güneyde de Saimbeyli ilçesiyle çevrilidir.

Toroslar(*) sistemine bağlı dağlık alanlarla kuşatılmış olan ilçe topraklan ilin kuzey köşesinde yer alır. Orta kesimi çukurluk olan bu topraklan, birbirine koşut uzanarak Orta Toroslar’ın başlıca iki sırasını oluşturan Tah tah ve Binboğa dağlan engebelendi-rir. Doruklan ilçe sınırlan dışında kalan bu dağ sıralannın yüksek kesimleri batı ve güneydoğuda doğal sınır oluşturur. İlçenin en yüksek noktası, Dibek Dağının 2.549 m’ye ulaşan doruğudur. Tufanbeyli ilçesi orman örtüsü açısından oldukça zengindir. Dağlık alanlar göknar, kızıl çam, kara çam ve sedir ormanlarıyla kaplıdır. İlçe toprak-lanndan kaynaklanan suları Seyhan Irmağı-nm(*) iki önemli kolundan biri olan Göksu Irmağı toplar.

Dörtte üçü kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini tanmdan sağlar. Ekime elverişli alanlan kısıtlı olan ilçede hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede daha çok kıl keçisi ve koyun yetiştirilir. Başlıca bitkisel ürünler buğday, şeker pancan, üzüm, nohut, fasulye ve arpadır. 1984’te ilin en çok şeker pancan, nohut ve fasulye üretimi yapılan ilçesi Tufanbeyli’ydi. Dağlık kesimde yaşayanların bir bölümü ormanlardaki taşıma, ağaçlandırma ve kesim işlerinde çalışır. İlçe topraklannda çinko ve kur-şun-çinko içeren cevher yatakları vardır.

Anadolu’nun iç kesimlerini Akdeniz kıyısına bağlayan bir yolun geçtiği yöre, Hitit Döneminde önemli bir yerleşim alanıydı. Yöredeki en önemli yerleşme, bu yol üzerinde kurulmuş olan Kummani kentiydi. Kizzuvatna(*) adlı bağımsız bir Hurri krallığının dinse| açıdan önemli bir merkezi olan Kummani İÖ 14. yüzyılda Hititlere bağlandı. Daha sonra Kappadokia bölgesinin sınırlan içinde yer alan kentin adı zamanla Komana’ya(*) dönüştü. Antik Çağda ticaret merkezi olarak da önem kazanan ve Tokat’taki(*) Komana’dan ayırmak için Komana Kappadokia olarak adlandırılan kent, Roma Döneminde Hieropolis Komana adıyla anıldı. Bizans Döneminde önemini yitirmeye başlayan yöre Ermenilerin yaşadığı alanlardandı. Osmanlı Döneminde Adana vilayetinin Kozan sancağı sınırlan içinde kalan Haçin (bugün Saimbeyli) kazasına bağlandı, 1958’de de ilçe yapıldı.

Gelişmemiş bir yerleşme merkezi olan kasabanın eski adlan Höketçe ve Mağra ya da Mağara’dır. Kurtuluş Savaşı sırasında Çukurova’da çeşitli yararlıklar gösteren Tufan Bey’in anısına 14 Temmuz 1967’de adı Tufanbeyli olarak değiştirildi. İlçenin orta kesiminde yer alan kasabanın 4 km güneyinden, Kayseri’yi Pınarbaşı üzerinden Ada-na’ya bağlayan karayolu geçer. Kasabanın il merkezi Adana’ya uzaklığı 194 km’dir.

İlçedeki başlıca tarihsel yapılar Şarköy’deki Komana kenti kalıntıları ile Hanyeri köyü yakınlannda, Gezbeli adıyla anılan yörede bulunan Hititlere ait kaya kabartmasıdır.

Tufanbeyli Belediyesi 1958’de kurulmuştur. Nüfus (1985) ilçe, 25.611; kasaba, 6.004.

Yorum yazın