Suşehri ilçesi

Suşehri ilçesi

Suşehri, Karadeniz Bölgesi’nde, Sivas iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.665 km2’dir (1989). Doğuda Giresun ve Akıncılar ilçesi (9 Mayıs 1990 tarihli ve 3644 sayılı yasayla ilçe olmuştur) güneyde İmranlı, batıda Zara, kuzeybatı ve kuzeyde de Koyulhisar ilçeleriyle çevrilidir.

Engebeli alanlardan oluşan ilçe toprakları ilin kuzeydoğu köşesinde yer alır. Sivas

ilindeki en yüksek ve en alçak alanlardan bazıları ilçe sınırları içindedir. İlçenin kuzeybatı kesimini Giresun Dağlarımn(*) güneybatı uzantıları, güney ve batı kesimlerini ise Doğu Karadeniz Sıradağlarının)*) iç sıraları engebelendirir. Bu dağları birbirinden Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu)*) ayırır. Oluğun Kelkit Vadisi tabanının genişlediği kesiminde yer alan Suşehri Ovası(*) yumuşak iklimiyle ilçenin başlıca tarım alanıdır. İlçenin en yüksek noktası, batı kesimde 2.812 m’ye ulaşan Köse Dağının doruğudur. İlin en yüksek noktasını oluşturan ve doruğu ilçe sınırları dışında kalan Kızıldağ’ın kuzey bölümü ilçenin güney kesimini engebelendirir. Ama bu kesim günümüzde yeni kurulan Akıncılar ilçesinin sınırları içinde kalmıştır. İlçe topraklarından kaynaklanan suları Kelkit Irmağı toplar. İçinden bir dizi kırık (fay) çizgisi geçen Kelkit Vadisi etkin bir deprem kuşağının üstünde yer alır.

Halkının yaklaşık dörtte üçü kırsal kesimde yaşayan ilçenin ekonomisi tarıma dayanır. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler şeker pancarı, buğday, patates, arpa ve elmadır. Suşehri 1984’te ilin en çok şeker pancarı ve elma üretimi yapılan ilçesi olmuştur. Kuytu konumuyla bir mikroklima oluşturan Suşehri Ovasında sebzecilik ve meyvecilik yapılır, armut, zerdali, domates ve nohut yetiştirilir. Sığırcılık da yapılan ilçede doğal ve yapay tohumlama istasyonları vardır. Sanayisi gelişmemiş olan ilçede halı dokuma atölyeleri bulunur. İlçe topraklarında magnezit içeren cevher yatakları vardır.

Ortaya çıkarılan buluntulardan eski bir yerleşim alanı olduğu anlaşılan ilçenin ilkçağdaki tarihine ilişkin yeterli bilgi yoktur. Yöre Danişmendlilerin, Anadolu Selçuklularının ve İlhanlIların egemenliği altında kaldıktan sonra 1340’ta Eretna Beyliği’ne, 1413’te de Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Osmanlı Devleti’nin doğu sınırında yer alan ve zaman zaman Safevilerin eline geçen Suşehri yöresi, 1514’te kesin olarak OsmanlI sınırlarına katıldı. Halkının bir bölümü Ermenilerden oluşan yöre, 19. yüzyıl sonlarında Sivas vilayetinin Karahisar-ı Şarkî (Şebinkarahisar) sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında sancaklar il yapılınca Şebinkarahisar iline bağlı bir ilçe oldu. Şebinkarahisar ilçe yapılınca 1934’te Sivas iline bağlandı.

Endires Çayı adıyla da anılan Suşehri Çayının vadisinde kurulmuş olan kent ilçenin batı kesiminde yer alır. Eskiden Endires adıyla anılan kent Samsun, Ordu ve Amasya’yı Erzincan’a bağlayan karayolunun 1 km kadar güneyinde kalır; il merkezi Sivas’a uzaklığı 126 km’dir. Kent ile çevresine hizmet veren başlıca sağlık kurumu Suşehri Devlet Hastanesi’dir.

Yorum yazın