Mardin hakkında bilgiler

Mardin hakkında bilgiler – Mardin tarihi – Mardin coğrafyası
MARDİN, Güneydoğu Anadolu’da il merkezi şehir, 53 005 nüf. (1990). Şehir, Mardin eşiği adı verilen doğu-batı doğrultulu dağ kütlesinin kesiminde, kütlenin güneye bakan yamacı üzerinde 1000 – 1 150 m’-lik eğimli bir yüzeyde kurulmuştur. İyi bir yol (96 km), Mardin’i Diyarbakır’a, başka yollar da güneyde Nusaybin’e ve Urfa’ya, kuzeydoğuda Savur – Midyat’a bağlar. Şehrin 10 km güneyinde bulunan Mardin istasyonu, 25 km’lik bir kolla Şen-yurt’ta (Derbesiye) Güney demiryoluna bağlanır. Mardin, Diyarbakır havzasını Yukarı Elcezire düzlüklerinden ayıran dağlık kütlenin kolay geçilen bir geçit yerinde, savunmaya elverişli bir noktada kurulmuştur. Mardin kalesi, şehrin 100 m kadar üstünde, tepenin en yüksek yerinde 1200 –

1 180 m’lik düz bir alan üzerindedir. Şehir, yamaç üzerinde doğudan batıya
2 500 m uzunluğunda ve 500 m genişliğinde bir şerit gibi uzanır. Eskiden tepedeki kaleye dayanarak bütün şehri kuşatan dış surlardan bugün hemen hiç bir kalıntı yoktur. Mardin’in anacaddesi şehri, doğudan batıya doğru az bir eğimle baştan başa geçer; orta kesiminde şehrin başlıca alışveriş merkezini meydana getiren dükkânlar sıralanır. Çarşı, bu caddenin güneyindeki sokaklar boyunca uzanır. Doğudaki meydanın çevresinde de başlıca resmî binalar vardır. Cami, medrese v.b. anıtsal yapılar ise şehrin hemen her tarafına yayılmıştır. Bu anacad-de dışında, genellikle dar, yokuşlu ve düzensiz sokakların çevresinde, üstüste yığılmış evlerin damları düz ve toprak örtülüdür. Çoğu taştan olan bu evlerin bir kısmı da kerpiç bağdadîdir. Motorlu araçların işlediği tek anacaddeye, son zamanlarda biri kuzey, öteki güneyden açılan iki cadde daha eklendi. Mardin’in 13 mahallesi vardır. Şehir tarımsal ürünlerin alınıp satıldığı canlı bir ticaret merkezidir; ayrıca dokumacılık, bakırcılık, kuyumculuk, çömlekçilik yapılır. Şehirde bir de un fabrikası vardır.
• Tarih. Mardin’in ilkçağ tarihi hakkında fazla bilgi yoktur. Amid (Diyarbakır) -Nisibis (Nusaybin) yolu üzerinde Mazide adlı bir kalenin varlığından ilk olarak Am-mianus Marcellinus (IV. yy.) söz eder. Şehre, Süryanîler Marde, Araplar Mâridîn derdi; yerliler arasında şehir, Mardin a-dıyle anılır. A. Dupre ve Hammer, Mardin’e ilkçağda Marde dendiğini ve bu kelimenin savaşçı bir kavim olan Merdeîlerle ilgili olduğunu ileri sürerler. Hammer’e göre merdeîler İran hükümdarlarından Arde-§ir (226-241) tarafından bu bölgeye yerleştirildi. Söylentilere göre Mardin, sırasıyle İranlIların, Romalıların ve BizanslIların e-linde bulundu. V. ve* VI. yy.larda BizanslIlarla Sasanîler arasındaki mücadelelerde önemli bir yeri oldu. Constantinius II, i-ranlıların Mardin ve çevresine yaptıkları baskınlara karşı savunma tedbiri olarak iki kale yaptırdı. Bu kaleler, BizanslIlarla Sasanîler arasında birçok defa el değiştirdi.

VII. yy.da Araplar, iyaz bin Ganm kumandasındaki kuvvetlerle şehri aldılar (640). 754’te Mardin’de Beni Rebia kabilesinin reisi olan Burayka’nın isyanı, ab-basî halifesi Ebu Cafer tarafından bastırıldı. Mardin valiliğine Muhammed Bin ishak bin Kendac tayin edildi. Bir süre sonra Attmed bin İsa Mardin’i aldı (801). Hamdan bin Hamdun bölgeye tayin edildikten sonra, Mardin ve çevresinde hamdanî hâkimiyetin; yerleştirdi (873). Fakat kısa bir süre sonra abbasî halifesiyle arası açıldı ve halife Mutezid’in Mardin üstüne yürüdüğünü haber alınca şehri bırakarak kaçtı. Mardin’de kalan oğlu, şehri halifeye

teslim etti. Mardin’e giren Mutezid, şehrin surlarını kuvvetlendirdi. Hamdanîler tarafından kullanılan surları yıktırdı. Kaleyi de onartan Mutezid şehirden ayrılınca, bölge, Büveyhîlerden Bahtiyar ile anlaşan Ebu Talib Hamdan’m eline geçti (969). Ancak yapılan antlaşma uyarınca Mardin, Hamda-nîlerin nüfuz alanı içine alınmadı. Bazı kaynaklara göre Mervanîlerin eline geçen şehre daha sonra Selçuklular hâkim oldu, Melikşah’ın ölümünden sonra Suriye atabeki Tutuş, kısa bir süre için Nusaybin’e kadar uzanan alanı hâkimiyeti altına aldı. Daha sonra Büyük Selçuklu sultanı Berkyaruk, Mardin’i ele geçirdi.

Artuk Beyin oğlu llgazi ve onun oğulları 1208’e kadar Mardin’e hâkim oldular. Artuk «hâkimiyeti döneminde Salâhaddin Eyyubî, şehri almak istediyse de başaramadı. 1197’de Eyyubîlerden Melik Adil şehrin sur dışını alarak asıl kuşatmayı bir yıl sonraya bıraktı; sonra oğlu Eşref’i, Mardin’e yolladı. Bu sırada Halep eyyubî hükümdarı Salâhad-din’in oğlu Zahir, Artukoğullarıyle iyi ilişkiler kurduğundan, Eşref Mardin’in ISO

000 dinarlık vergi teklifini kabul ederek şehre dokunmadı. 1261’de Hulâgu Han, Mardin emîri Necmeddin Gazi Said’e haber göndererek kendisine bağlanmasını istedi. Bu istek kabul edilmeyince oğlu Yaşmut’u Mardin’in kuşatılmasıyle görevlendirdi. Sekiz ay kuşatmaya dayanan Mardin’de halkın hastalık ve açlığına dayanamayan Necmeddin Gazinin oğlu Muzaffer, babasını öldürerek şehri Yaşmut’a teslim etti. Yaşmut, Muzaffer’j Mardin valiliğine tayin etti. Timur istilâsı sırasında Mardin’de Mecdeddin Sultan İsa vardı. Sultan İsa, Timur’a yakınlık gösterdi; fakat şehir halkı, Timur’un askerlerini öldürdü. Bu olaydan Sultan İsa’yı suçlu gören Timur, onu sürdürdüğü gibi halkı da cezalandırmağa karar verdi. Ancak bu sırada torunu Uluğ Beyin doğumu sebebiyle Timur, şehir halkını bağışlayarak Mardin’in yönetimini Sultan 1-sa’nın kardeşi Sultan Salih’e verdi. Ve olayda suçsuzluğu anlaşılan Sultan İsa’yı bağışladı. Timur’un 1403’te Elcezire’de tekrar görünmesi üzerine Sultan İsa, Mardin’e kapandı. Kuşatmanın uzun süreceğini ve erzak sıkıntısı çekileceğini anlayan Timur, şehrin önünde fazla durmayarak akkoyunlu Kara Yoluk Osman’a Mardin’i kuşatma emri verdi. Bu emir, Mardin’e akkoyunlu müdahalesinin başlangıcı oldu. Bununla birlikte Kara Osman’ın kuvvetleri şehre hâkim olacak kadar yeterli değildi. 1404*te Sultan İsa kendiliğinden Timur’a başvurunca suçu bağışlandı. Kısa bir süre sonra Karakoyun-lular akkoyunlu hâkimiyetinin Mardin’e yayılmasına engel olmak istediler. Timur’un ölümünden sonra, karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, topraklarını geri almak üzere, Sultan İsa ile birleşti ve Kara Yoluk Osman’ın üzerine yürüdü. Çatışma 20 gün sürdü ve bir anlaşmayle sona erdi. Kara Yusuf Azerbaycan’a hereket edince Kara Yoluk Osman Mardin’e saldırdı. Sultan İsa’yı Cavsak bölgesinde yenerek şehri kuşattıysa da alamadı. Kara Yoluk Osman’ın yerine Ali Bey, Türkmenleri Mardin yakınlarına yerleştirmesi için kardeşi Hamza’ya emir verdi. A-li’nin oğlu Cihangir ve daha sonra da U-zun Haşan ve oğlu Yakub Bey şehre hâkim oldular. Dulkadırlılardan Alâüddevle Bozkurt Bey Diyarbakır’ı ele geçirdiği sırada da Ak-koyunlular Mardin’deki durumlarını korudular. 1507’de Malatya’ya kadar uzanan bölge, Şah İsmail tarafından işgal edildi. Buraya iranlı kumandanlardan Ustaçalu Muhammed yerleştirildi. Çaldıran’da ölen Ustaça-lu’nun yerine tayin edilen kardeşi Karihan, genel karargâhını. Mardin’de kurdu. OsmanlIlar, kısa bir süre sonra Diyarbakır’ı ve ondan sonra da Mardin şehrini ele geçirdiler. Fakat Mardin kalesini alamadılar. 1516’da Şah İsmail’in bölgeye gönderdiği UstaçaluoğluMehmed Hanın kardeşi Karahan, Koçhisar şehri yakınında Kargan Dede (veya Dede Kargın) savaşında yenilerek öldü. Kardeşi Süleyman Hanın elinde bulunan Mardin kalesinin kuşatması bir yıl sürdü. Bıyıklı Mehmed Paşa, Halep’ten yardımcı kuvvetlerle gelerek kaleyi aldı.
XVI. yy.da Mardin’de 30 zeamet ve 465 tımarlı vardı. Ayrıca Mardin, osmanlı ordusuna 1 060 cebeci veriyordu. Mahmud II zamanında Mardin’i yerli kürt beyler yönetiyordu. Bu beyler padişahın osmanlı yönetiminde yaptığı ıslahatı kabul etmeyerek isyan ettiler (1832). Mahmud bunların üzerine Reşid Paşa’yı gönderdi. Reşid Paşa, isyanı bastırdı ve şehre hâkim oldu. Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Suriye’yi aldığı sırada Timavi bin Eyyub da Mardin’i aldı; fakat şehir halkı tarafından öldürüldü. Nizip yenilgisinden sonra da mardin-liler, Kavalalı Mehmed Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşaya bağlılıklarını bildirdiler (1839). Londra mukavelenamesiyle Suriye, Mehmsd Ali Paşanın elinden alınınca Mardin de Osmanlı devletine verildi (1841). Mardin, Mondros* mütarekesinden sonra Türklerde kaldı. Fakat buraya çok yakın bölgeleri işgal eden Ingilizler, Mardini de almak için halkı millî kuvvetlere karşı kışkırttılar. Bu sırada Milli aşiretinden İbrahim Viranşehir’de bir ayaklanmayı başlattı. Bu isyan, Mardin’de Millî Müca-dele’ye katılan kumandanlardan Abdi ve Salih Ağalar tarafından bastırıldı. Londra’da imzalanan itilâfname (1919) gereğince Suriye ve Güney Anadolu’nun Fransızlara geçmesi üstüne mardin halkı düşmanlara karşı bir millî teşkilât kurdu. Bu sırada yapılan Erzurum kongresine Haşan Bey ve İzzetoğlu Necati adlı delegeleri yolladılar. Kısa bir süre sonra Fransızlar burayı işgal için Norman kumandasında küçük bir ordu gönderdiler. Şehre giren Norman, Mardin’in bir Suriye şehri ve halkının arap olduğunu söyleyerek şehrin kendilerine teslimini istedi: fakat Eyüp (önen) kumandasında toplanan mardin halkı bu teklifi kabul etmedi. Norman, şehirde çıkan olaylar üzerine, Mardin’i işgalden vaz geçmek zorunda kaldı.

Kanunî Sultan Süleyman, Bağdat seferi sırasında Mardin’i idare bakımından bir sancak yaparak Diyarbakır eyaletine bağlamıştı (1534). 1870’te Vilâyetler kanunuyle gene Diyarbakır vilâyetine bağlı kaldı. Cumhuriyet devrinde il durumuna getirildi. 1927 Sayımında 23 252 olan şehir nüfusu, 1945’-te 18 522’ye düştü; bundan sonra yavaş bir artma göstererek 1955’te 24 329, 1965’te 30 974 oldu.

• Güzel sanatlar. Mardin mimarîsinde açık renkli kesme taş geleneği hâkimdir. Taş işçiliği geleneği bugün de, Kayseri ve Ahlat çevresi geleneğinden daha kuvvetli olarak yaşar. Anıtsal yapıların dilimlenmiş taş kubbeleri, düz toprak damla örtülü yapıların ağaçsız, sarı görünüşü içinde şehre hareket kazandırır. Tepenin güneyindeki prehistorik izler ve erken hıris-tiyanlık devri mimarîsinin örnekleri, esaslı bir araştırmaya konu olmadı, özellikle Mardin’in çevresindeki manastırlar ilgi çekici yapıtlardır. Merkeze 5 km uzaklıktaki Deyri Zaferan manastırı topluluğu, bir süryanî merkezidir. Üç yanı kayalıklarla çevrili ve yalnız bir cephesi güneye açık bulunan manastır binaları,

IV. yy.da yapıldı. Çeşitli ekleme ve ona-rımlarla bugüne kadar gelen yapılarda, çeşitli çağlara ait üç kilise ve şapel vardır. Bunlardan birinde bulunan mozaikler ve apsis, IV. yy.dan kalmadır. Süryanî patriklerinden 52’sinin, mezarı, yapı topluluğunda yer alır. Mardin ve yöresinde, çan kulelerinin mimarîsiyle dikkati çeken kiliselerden en eskileri Kırkşehid, Mor Şmu-ni, Gollü ve Surp Kevork kiliseleridir. Bunlar dışında süryanî, ermeni, yakubî ve katolik mezheplerine ait kiliseler vardır. Mardin’de Türk devrinden 14 cami ve mes-cit, 2 külliye kalıntısı, 7 medrese, 5 zaviye -türbe, 5 hamam, 1 kervansaray, 1 revak-lı çarşı ve bir firdevsli köşk vardır.
Camiler. Ulucami, Artuklular devrinde bugünkü biçimini aldı; Akkoyunlular devrinde çeşitli onanmlar gördü. OsmanlIlar devrinde de eklemeler yapıldı. Revaklı avlunun iki yanındaki iki minareyle, Anadolu’daki ilk çifte minareli camilerden olan yapının mihrabı önünde, dıştan dilimlenmiş bir kubbesi Vardır; yapı, enine gelişen bir plandadır. Çeşitli kitabeleri ve mihrap süslemeleriyle ağaç mimberinin dışındaki bütün süsleme özellikleri, bir bölümü XIX. yy.da yenilenmiş olan minaresinde toplanır. Babüssur camii, mihrap önünde kubbe biçimini ve enine gelişen plan tipini devam ettiren bir artuklu yapısıdır. XIV. yy.ın son yarısında yazılmıştır. Abdüllatif camii, anıtsal ölçüde bir artıklu yapısıdır, aynı biçimin revaklı avlulu ve değişik bir uygulaması olarak göze çarpar. Avlusunun kenarlarında, bugün yalnız bir parçası kalmış medrese bölümleri ve ana mekânının üç açıklık kapısıyle zengi devri mimarîsinden izler taşır. Büyük camiler arasında Hamit, Kıseyri, Zairi camileri, osmanlılar devri uygulamalarıdır. Medreseler. Hatuniye medresesi, iki katlı revaklı avlusu, iki eyvanı ve taş işçiliği gösteren mihraplarıyle Anadolu’nun ilk a-çık avlulu artuklu medresesidir. Duvarına kazılı vakfiyesine göre, Kutbeddin llgazi’-nin annesi Radviye Hatun tarafından XIII. yy.ın sonlarında yapıldı. Anıtsal anadolu medreseleri içinde özel yeri olan Sultan-isa (Artuklu devri) ve Sultankasım medreseleri (Akkoyunlu devri), kapalı karakterleri, külliye biçimleri ve şehir dışında kurulmuş olmaları yİ e dikkati çeker. XII. yy. başında yapılan Hüsamiye, aynı yüzyılın sonlarındaki Muzafferiye, XIII. – XIV. yy.-daki Melikmansur, Savurkapı, Altun-boğa medreseleri gibi yapıların kesin şekilleri hakkında yeterli bilgi yoktur. XIII. yy.ın ilk yarısında yapılan Şehidiye medresesi, Artuklu devrinin en geniş yapıların-dandır. XIII. yy.ın başlarında yapılmış olan Marufiye medresesi, mozaik sebili ve ölçüleriyle dikkati çeker.

Diğer yapılar. Mardin’deki zaviyelerin çoğu,

XV. yy. akkoyunlu yapılarıdır. En önemli kalıntı Hamzayıkebir zaviyesi türbesV-dir. Haçvarî planıyle, anadolu türbeleri arasında değişik bir biçimi olan bu türbede, çini mozaik bir pano da yer alır. Ci-hangirbey zaviyesi, Sultankasım medresesi yanında, küçük ölçüde iki bölümlü bir yapıdır. Mardin’in ilgi çekici yapıları arasında, Anadolu’nun en eski hamamları da vardır. Maristan hamamı, Anadolu’nun ilk türk hamamlarındandır ve ilk şifaha-nelerden birinin önemli bir bölümüdür. İlk külliyelerden olan ve cami, medrese hamam ve çeşmeden meydana gelen bu yapı topluluğunu Necmeddin llgazi (1108-1123) ile kardeşi Emineddin’in yaptırdığı söylenir; bugün bir kısmı ayaktadır. Radviye ve Yenikapı hamamları da haçvarî bir düzeni olan sıcaklığıyle, bu biçimin erken örnekleri arasındadır. Emir hamamı, roma devri temellerine dayanır ve yıldız biçiminde açılan bir sıcaklığı vardır. Mardin’de bugün tek bir kervan aray ayaktadır ve yapı biçiminden, XV ıi. yy.da yapıldığı anlaşılır. XVI. yy. kayıtlarındaki biri artuklu, ikisi akkoyunlu vakfı olan kervansaraylar bugün yoktur. Ulucami vakfından olan Bedesten, uzunlamasına dikdörtgen bir yapıdır; bir paye çevresinde .tekrarlanan dört çapraz tonoz sistemiyle örtülüdür. Artuklu devri yapısı olduğu kesin değildir. Şehir dışında artuklu Necmeddin Karaaslan’m (1285-1312) Firdevs köşkü dikkati çeker. Büyük ve yüksek eyvanlar ile havuzlu bir bahçenin ortasında yer alan köşk, bölge mimarisinin ev uygulamalarının anıtsal bir örneğidir. Bütünüyle farklı ve kapalı bir karakter gösteren mardin yapılarının, başka yerlerdeki etkileri de, özellikle plan biçimleri bakımından görülebilir. Anadolu türk mimarîsinin gelişmesinde basamak yapılar olan artuklu mimarîsinin en önemli ve ilk örnekleri Mardin’dedir.

— Mardin ili. Bütünüyle Güneydoğu Anadolu sınırları (Dicle ve Orta Fırat bölümleri) içinde yer alan Mardin ili, batıda Ur-fa, kuzeyde Diyarbakır, doğuda Siirt illeri (bu yönde ayrıca Hakkâri ili) ve güneyde suriye tooraklarıyle çevrilidir; 12 760 km2; 557 727 nüf. (1990).

• Coğrafya. 11 topraklarının büyük kısmı Mardin eşiği* genel adiyle tanınan doğu-batı doğrultulu, geniş sırtlı yüksek alanla kaplanmıştır. Bu eşik genellikle Tebeşir devri ve eosen kalker ve marnlarından yapılmıştır; doğu ve batı uçlarında, bazalt lavlarıyle örtülür. İlin en yüksek yeri güneydoğuda Siirt ili sınırı üzerindeki Cudi dağıdır (2 089 m). Bu dağ eşiği, kuzeyde Dicle vâdisine doğru hafif bir eğimle, güneyde Elcezire ovası üzerine de genellikle dik bir yamaçla iner. Bu yamacın önünde hafif dalgalı bir düzlük yer alır. Bu kesim, neojen dolgularıyle (kireçli, kireç-killi) kaplıdır. İlin doğu ucundaki Silopi ovası, alüvyonlu yereyle örtülür.

Mardin’de yazları kurak akdeniz yağış rejimi ve güney çöllerin etkisi altında kalan bir kara iklimi görülür. Kış ve yaz aylarının ortalama sıcaklığı 27°C ve 29°8C, bugüne kadar kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklık —12°C ve 42°C’tır. Yıllık yağış ortalaması 690 mm, yağışlı günler ortalama sayısı 77,6’dır; yağışların mevsimlere dağılışı (yüzde ile); kışın 50,5; ilkbaharda 34; yazın 0,5; sonbaharda 15*-tir. Kar yağışlı günlerin ortalama sayısı 7, karla örtülü günlerinki 18,5’tir. 11 topraklarındaki dağlık kesimlerde yağış 500 mm’-nin üstünde (Cizre 677, Midyat 633 mm), güney sınırlarına yakın yerlerde daha azdır (Savur 501, Nusaybin 474 mm). Tabiî bitki örtüsü bakımından, Mardin eşiği ü-zerinde meşe ormanı ve çalılıklarına rastlanır. Ova kesimlerinde step görünüşü hâkimdir. Akarsular bakımından, ilin kuzeydoğu sınırını meydana getiren Dicle ırmağı, Mardin eşiğinin kuzeyindeki suları toplar. Bu eğiğin güneyinden doğan sular da Fırat havzasına aittir (Habur çayına kavuşan Circip ve Çağçağa suları gibi). Bunların bazıları suyu bol kaynaklardan beslenir ve yazları çok sıcak ve kurak olan yereyi canlandım.

Mardin ilinin 1965’te 397 880 olan nüfusu 1990 sayımının ilk alınan sonuçlarına göre 557 727’ye yükseldi, nüfiıs yoğunluğu da 31 den 43’e çıktı. Bu nüfusun yüzde 26’ya yakını, nüfusları 3 000’den fazla olan 10 şehir ve kasabada, yüzde 74’ü ise 711 köyde yaşar. Şehir ve kasabaların altısı 10 000’den fazla nüfuslu (Mardin 53 005, Kızıltepe 60 134, Nusaybin 49 671, Midyat 26 569, Yeşilli 10 451, Derik 13 201), dördü de 3 000-5 000 nüfusludur (Savur, Ömerli, Mazıdağ, Yeşilli [Riş-milD. Mardin ilinin 10 ilçesi vardır Merkez, Dargeçit Derik, Kızıltepe, Mazıdağ, Midyat, Nusaybin, Omerli, Savur, Yeşilli. Mardin Merkez ilçesi i 016 km2, 83 863 nüf. Merkez ve Kasır (Akına’ bucakları; 59 köy ve Merkez ilçesi içinde Yeşilli kasabası.

Mardin ilinde nüfusun büyük kısmı geçimini topraktan sağlar. Toprakların faydalanma bakımından bölünüşü şöyledir (yüzde ile); ekili-dikili yerler, 33; orman, çayır ve otlaklar 22; ürünsüz olanlar 28. En çok tahıl ekilir ve buğday başta gelir (100 00C-125 000 t); onu arpa izler (47 000-56

000 t). Pirinç ekimine de önem verilir (1965’te 7 368, 1967’de 1704, 1968’de 2 072 t). Darı üretimi azdır (600-1 600 t) baklagillerden mercimek (6 900 t), nohut (2 300 -1 600 t) ve fasulye (600-300 t) ekilir. Soğan (11 700-3 800 t), kırmızı biber ve bostan ekimine de önem verilir. Patates ekimi önemsizdir (940 t). Sanayi bitkileri arasında pamuk (1 700 t lif, 2 700 t çiğit), az miktarda susam, tütün ve ayçiçeği ekilir. Üzüm bağları 30 000 hektarı aşar (200 000 t’a yakın yaş üzüm; bundan kuru üzüm pekmez v.b. de yapılır). Ayrıca badem ve fıstık da yetişir, il topraklarında 120 000’e yakın zeytin ağacı vardır (zeytin ürünü 500-1 400 t). Evcil hayvanlardan en çok koyun (595 000), sığır (131 000), eşek (53 000), at (12 000) ve katır (13 000 baş) bulunur. Arıcılık yapılır (125 t bal); kümes hayvanları beslenir.

Mardin ilinde yeraltı zenginlikleri üstüne kesin bilgi yoktur, Petrol ve tabiî gaz kaynaklarının varlığı kesinlikle bilinmiyor. Si-lopj, Gerçüş ve idil ilçelerinde yakıt olarak kullanılabilecek asfaltit (külünde vanadyum vardır), Mazıdağı ilçesinde de oldukça düşük tenörlü, fakat geniş alanlı fosforit rezervleri vardır. Bunların da yar-dımıyle Mardin ilinde birtakım sanayi kuruluşları meydana getirilmesi düşünülmektedir. Bunlar arasında un, çırçır, çimento, tuğla azotlu gübre (Nusaybin’de) ve süper fosfat fabrikaları, yöreye yeni geçim kaynakları sağlayacaktır.
Mardin ilinde ulaşım, özellikle karayolla-rıyle sağlanır. Demiryolu ulaşımı önceleri çok canlıydı; bugün önemini büyük ölçüde kaybetti. En işlek yolları il merkezini, Diyarbakır’a, Urfa üzerinden Gaziantep ve Adana’ya bağlar: ayrıca doğuya (Midyat-Cizre) ve kuzeydoğuya (Siirt) bağlayan daha az işlek yollar vardır. Şehrin 10 km güneyinde bulunan Mardin istasyonu, 25 km’lik bir kolla Şenyuıt’ta (Debesiye) güney demiryoluna bağlanır. (-> Bibliyo.) [m] MARDİN (Arif), türk bestecisi (İstanbul 1938). Londra’da iktisat öğrenimi yaparken caz müziği çalışmağa başladı. A.B.D.’ye gitti (1959); orada Atlantic Plak şirketinde aranjörlük yaptı (1960). ünlü şarkıcılarla çalıştı (Young Rascals, Aretha Franklin, Lulu, Dusty, Dusty, Dusty Springfield ve Petula Clark); plak doldurdu. The Windmills of Your Mind filminin müzik aranjmanını yaptı, (m)

Yorum yazın