Manisa coğrafyası

Manisa ili, Ege bölgesinin Ege ve iç-batı Anadolu bölümü içinde yer alan Manisa ili, kuzeyde Balıkesir, doğuda Kütahya ve Uşak, güneydoğuda Denizli ve Aydın, güneyde ve batıda t/mir illerivle çevrilidir; 13 810 km2; 1154 418 nüf. (1990).

• Coğrafya. Manisa ili toprakları, Saruhan-Menteşe masifi denilen eski kütle üzerinde yer alır. Yapısında çoğunlukla billurlaşmış kıvrımlı kayalar (gnays, mikaşist, mermer v.b.) vardır. Bu eski kütle, İlk ve Birinci zamanlarda meydana gelmiş, sonra aşınarak yüzeyi düzleşmiştir. Üçüncü zaman sonundaki yer hareketleriyle kırılarak yükselip alçalmalara uğramış, yüksek yerler yayla ve dağları, çöken alanlar da, şimdi Alaşehir suyu, Gediz ırmağı ve Akhisar suyunun (Kum çayı) geçtiği oluk biçimli ovalan meydana getirmiş ve Manisa il topraklarının oturduğu zemini şekillendirmiştir. Güneyde en yüksek kısım olan Bozdağlar (Bozdağ 2160 m) yer alır ve bu dağların kuzey yamaçları Manisa ili sınırları içine girer. Batıda Bozdağlar, araya giren Kemalpaşa (Nif) ovasıyle Yamanlar dağı kütlesinden hemen tamamıyle ay-nlır. Bu dağların kuzeyinde, doğuda Alaşehir suyu ve Salihli’den batıya doğru da asıl Gediz ırmağıyle uzayan Gediz ovası yer alır. Bu ova, Manisa dağının güneydoğusuna, Kemalpaşa ovasıyle bir körfez gibi sokulur; kuzeyde de Akhisar’a doğru uzanır; batıda, Yamanlar ve Dumanlı dağları arasında yer alan Menemen boğaiıyle sona erer, il topraklarının batı kesimi, Yunt dağı (1075 m) – Dumanlıdağ (1098 m) kütlesinin doğu yarısını içine alır. Bu kütle, kuzeyde Tırhala dağıyle (1 111 m) Yukarı Bakırçay ovası önünde sona erer ve daha kuzeyde Balıkesir yaylasının tepelik kenarı başlar, ilin doğu yarısı, İçbatı Anadolu eşiğinin Gördes-Uşak yaylasıyle kaplıdır. Yayla, güneybatıda, Gediz vâdisi kenarında, 400 m’ye düşerken kuzeye ve doğuya doğru yükselerek 800 – 1000 m’yi bulur ve kuzeyde de Demirci – Simav dağlarına (1 801 m) dayanır. Yer yer de Kula güneyindeki Umurbaba dağı (1 555 m) gibi eklenti engebeler taşır. Bu kesimde pek yakın bir çağda (Dördüncü zaman), meydana gelen püskürmelerin oluşturduğu taze volkan koniyleriyle bazalt lav akıntıları vardır. Bu kesime Eskiçağda Yanık-yöre adı verilmiştir.

Manisa ilinde, denizden uzaklaştıkça ve yükselti arttıkça karasallaşan akdeniz iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve Ege kıyılarına göre daha soğukça geçer. Manisa’da en soğuk ayın (ocak) ortalama sıcaklığı 6°-8°C, en sıcak ayınki (temmuz) 27°7 C, şimdiye kadar kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -47°5 C ve 44°5 C’tır.
Sıcaklığın 0°C’ın altına düştüğü günlerin ortalama sayısı 26,5; 30°C’ın üstüne çıktığı günlerin sayısı da 109.5’tir. Yıllık ortalama yağış 740 mm, yağışlı günler sayısı 88, karlı günler 1,5; karla örtülü günler 2’dir. Yağışların mevsimlere dağılış oranı (yüzde ile): kışın 51,7, ilkbaharda 23,9, yazın 3,1, sonbaharda 21,3Tür. İl sınırları içinde, yağmur ölçülen merkezlerde, yıllık yağışlar, 500 – 750 mm arasında değişir: Gördes 757 mm, Soma 700 mm, Kırkağaç 683 mm, Demire] 640 mm, Akhisar 617 mm, Selendi 545 mm, Alaşehir 507 mm, Salihli 490 mm, Saruhanlı 449 mm.

Manisa ilinin tabiî bitki örtüsü de bu iklime uyar. Engebeli yerler, alçak kesimlerde akdeniz makisiyle kaplıdır; yükseklerde, meşe (bu arada palamut meşesi), kı-zılçam, karaçam ve ardıç ormanları vardır. Fakat bu ormanlar büyük ölçüde ortadan kalkmış veya çalılaşmıştır. Yayla üzerinde otsu bitkiler (step) görünüşü hâkimdir. Alüvyonlu ova tabanları, tarım alanlarının yayılmasıyle tabiî görünüşünü hemen hemen kaybetmiştir. Eskiden yaygın olan, tabanı bataklık ormanlar çok azalmıştır.

Manisa il topraklarının sulan, Gediz ırmağı aracılığıyle Ege denizine dökülür. Yalnız ilin kuzeybatı ucu, Bakırçay havzasının yukarı kesimine girer. Gediz ırmağı, Kula doğusunda il topraklarına girer ve yayla kesiminden geçerek Demirköp-rü barajı gerisinde büyük bir sunî göl meydana getirdikten sonra Salihli önünde kendi ovasına çıkar; bu ovanın doğu uzantısından gelen Alaşehir suyunu alır, ova içinde batıya doğru akarak Manisa önünde sağdan Kum çayını (Akhisar suyu), soldan Nif suyunu alır ve Menemen boğazına iner. Kışın ve ilkbaharda yükselen Gediz, yaz sonuna doğru çok zayıflat.

Manisa ilinin nüfusu 1965rte 748 545’ti,

1970 sayımının ilk sonuçlarına göre 793 366’ya vardı. Km2’ye düşen ortalama nüfus da 54,2rden 57,3’e çıktı. 1965 Sayımına göre, nüfusun yüzde 41*1, nüfusu 3 000’i geçen 25 şehir ve kasabada yaşıyordu. Bu şehirlerden birinin nüfusu 50 000’i, üçünün-kü 25 000*1 geçiyor (Akhisar, Turgutlu, Salihli), dördününkü 10 000 – 25 000 arasında değişiyordu (Soma, Alaşehir, Kırkağaç ve Demirci). Geri kalan 10 000’den az nüfuslu yerleşmelerin (4’ü ilçe merkezi) sayısı 17’ydi.

3 000’den az nüfuslu kır yerleşmelerinin sayısı ise 794’e varıyor ve bu yerleşmelerde nüfusun yüzde 59’u yaşıyordu. Bugün Manisa ilinin 13 ilçesi vardır: Manisa, Anmeuı, /utıusar, Aıaşenır, Demirci Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı. Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve TUrgutlu. – Manisa merkez ilçesi, 2 125 km2; 221 694 nüf.; Merkez, Karaoğlanlı, Muradiye, Osmancalı ve Üçpınar bucakları; 101 köy. (Bk. F.K c.tT m

Mamsa ılı, Ege bölümünde, tadanı a-lüvyonlu zengin topraklarla birlikte, iç-batı Anadolu’nun yüksek kesimlerinde daha az verimli alanları da kapsar. Tarım, bu zengin alanlarda büyük çeşitlilikler gösterdiği halde, yayla kesiminde genellikle tahıl üretimi hâkimdir. Toprakların faydalanma bakımında bölünüşü şöyledir (yüzde ile): ekili-dikili topraklar 26 (20,5 ekili, 5,5 dikili); nadas 4,5; ormanlar 28; çayır-odaklar 20; ürün vermeyen yerler 21,5. Tahıl türlerine ayrılan topraklar son yıllarda 190 000 hektarı aşmıştır.

En çok buğday (150 000-175 000 t), arpa (120 000 – 92 000 t), daha az olarak mısır (10 000- 12000 t), yulaf (6 000 t), çavdar (8 000-3 500 t) ve mahlut ekilir. Pirinç az yer tutar (60 – 45 t). Baklagiller ekimi fazla önemli değildir: nohut 3 500 t, bakla 2 50Ö t, fasulye 600 – 700 t. Patates üretiminde bir gerileme görülür (21 000 t’-dan 15 000 t’a). Sanayi bitkileri ekimi daha önemlidir ve pamukla tütün (üzümle birlikte), Manisa ilinin başta gelen gelir kaynaklarıdır. Pamuk, çoğunlukla alüvyonlu ovaların sulanabilen kesimlerinde ekilir ve koker, akala gibi değerli türler iyi ürün verir. Pamuk ekim alanı 47000 hektarı aştı ve 1968rde 36 000 t lif, 58 000 t çekirdek alındı. Tütün, kıraç topraklarda en yüksek kaliteye erişir, Akhisar ilçesi başta gelir; onu Saruhanlı, Kırkağaç, Manisa ve Turgutlu ilçeleri takip eder; 67 000 hektara ulaşan ekim alanından son yıllarda 38 000-48 000 t ürün alındı. Susam (2 000 t), yerfıstığı da (400 t) ekilir. Bir zamanlar önemli olan haşhaş ekimi geriledi, 1971-1972’den itibaren durduruldu. Ağaçsı bitkiler tarımı, Manisa ilinde önemli yer tutar. Başta üzüm gelir. Çeşitli üzüm cinsleri üretilmekle birlikte, güneşdamlası ve sultaniye gibi adlar verilen kurutulmaya elverişli çekirdeksiz üzüm başta gelir. Bağlar, Gediz vâdisi, Nif suyu ve Kum çayı gibi kolların yamaçları boyunda uzanır. Bağlar içindeki sergilerde kurutulan üzümler, çeşitli işlemlerden sonra kutularla ülke içinde ve dışındaki, alıcılara gönderilir. Bağların kapladığı alan 1933’te 26 000 hektar kadardı, 1968’de 45 500 hektara ulaştı. Ürün, yıllar arasında değişiklik gösterir (1966’da 238 000 t, 1967’de 325 000 t yaş üzüm, 75 000 – 80 000 t kuru üzüm). İlde zeytincilik de yaygındır. Zeytinlik alanları
13 000 hektar kadardır ve 1775 000’den fazla zeytin ağacı bulunur. Ürün, yıllar arasında büyük farklar gösterir (1966’da 41 000 t zeytin ve 7 700 t zeytinyağı, 1967*-de 21 000 t zeytin ve 4 100 t yağ). Manisa ilinde daha başka meyve türleri de yetiştirilir. Kendiliğinden yetişen bitkiler arasında bulunan palamut meşesiyle meyan-kökünden de faydalanılır. (Bk. EKUJUTi

• Hayvancılık. Manisa ilinde koyun (570 000), kılkeçisi (386 000), sığır (150 000) yetiştirilir. At sayısı 40 000’den az, eşek sayısı 60 000’e yakındır. Arıcılığa önem verilir (40 000’den fazla kovan, 450 tona yakın bal). Kümes hayvanları oldukça yaygındır, ipekböcek-çiliği gerilemiştir, ilin yeraltı zenginlikleri arasında linyit yatakları başta gelir. Başlıca işletmeler Soma dolaylarında toplanır. Burada linyit yakan bir termik santral vardır. Ara sıra işletilen bazı maden yatakları arasında kurşun, civa, antimon ve zımpara sayılabilir. Manisa ilinde sanayi, el ve tezgâh işleri seviyesinde kalmıştır, büyük kuruluşlar azdır (pamuklu, dokuma). Besin sanayii alanında, en fazla un, bitkisel yağ yapımı görülür. Kiremit ve deri işleri de yapılır. (Bk. EK CİLT)

Ulaşım bakımından Manisa ilinde oldukça sık bir yol ağı vardır (devlet yolları 580 km, il yolları 490 km, ayrıca 900 km kadar köy yolu). İl toprakları üzerinde 250 km kadar demiryolu bulunur.

Manisa ilinin başlıca ihracatı, pamuk, üzüm, tütün, deri, yün ve yapağı, zeytinyağı, susam, palamut, peynir, sebze ve meyve, yerli dokumadır. (->Bibliyo.) [m] Manisa kalesi, Manisa (Sipylos) dağının eteklerinde. İki kısımdan meydana gelir. İç kalenin kimler tarafından yapıldığı belli değildir. Dış kale, İznik rum imparatoru İo-annes Dukas Batatzes tarafından yaptırıldı (1222). İç kalenin çevresi 1 700 m’dir; kuzey cephesinde, şehre açılan, kalın demir bir ka-

pı vardır, 13 Burçla kuvvetlendirilen kale, bugün harap durumdadır. İçinde iki sur sarnıcı, iki erzak ve cephane ambarı, bir cami ve 30 ev vardı. Dış kalenin çevresi 4,5 km’dir; üzerinde 7 kapı bulunur, (

Etiketler:

Yorum yazın