Büyük Macaristan Ovası – NAGYAFÖLD

NAGYAFÖLD («Büyük Ova»), Macaristan’da coğrafî bölge, Tuna’nm meridiyen parçası ile, Karpat dağlarının ilk yükseklikleri arasında. Tabiî bir bölge olarak Nagyaföld, Macar devletinin sınırlarından taşarak, Yugoslavya ve Romanya topraklarına girer. Pannonia havzasının ortasında yer alan bu bölgenin başlıca özelliği ova ufuklarının tamamıyle bir örnek olmasıdır. Coğrafî bölgeler sadece toprakların cinsi ve işleniş şekliyle birbirinden ayırdedilir. Günlük dilde alföld devamlı olarak ekilen ve tahıl ürünü alman toprak anlamına gelir; puszta eski derebeylik mülklerinin uçsuz bucaksız topraklarındaki hayvan otlatılan bozkırlan ifade eder; bu topraklar alföld’den daha az verimlidir ve çeşitli toprak reformlarının geleneksel toprak işleme şekillerini geriletmesi yüzünden sınırları küçülmüştür. İki dünya savaşı arasında yalnız Dbbrecen bölgesinde (Hortobagy puszta’sı) rastlanan puszta bugün ortadan kalkmak üzeredir. Tuna ile Tisza arasındaki birçok hareketli kum tabakası tutulmuştur ve buğdayın yanı sıra çoğunlukla çavdar, patates ve sunî otlaklar yetiştirilir. Tisza’nın doğusunda, macar coğrafyacılarının «Transtis-za» adını verdikleri bölgenin büyük kısmı kuzey kesim dışında derin ve verimli lös topraklarıyle örtülüdür. Güneyde, Csong-rad ve Bekes idare bölgelerinde bol buğday ve mısır üretilir. Daha kuzeye doğru Tisza’nm orta havzasındaki hidroteknik çalışmaları pustza’nın geri kalan ıssız kısımlarını değiştirmiştir. Alföld’ün bütün bu kesimi hâlâ büyük bir hayvancılık bölgesidir. (L)

Yorum yazın